SOWELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000186869
Numer REGON: 230819710
Numer NIP: 6161407388
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/308074/21/553]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 230819710 NIP 61614073882008-07-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSOWELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W LEGNICY nr w rejestrze 18142004-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBAŃSKI gmina ŚWIERADÓW-ZDRÓJ miejscowość ŚWIERADÓW-ZDRÓJ2016-01-25 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ulica UL. ZDROJOWA nr domu 19D kod pocztowy 59-850 poczta ŚWIERADÓW-ZDRÓJ kraj POLSKA 2016-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.10.1998 R. AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOTARIUSZ ANNA WIELENTO, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE UL. SŁOWACKIEGO 4, REP. A NR 5196/1998 28.11.2003 R. NOTARIUSZ ANNA WIELENTO, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE UL. SŁOWACKIEGO 4, REP. A NR 5780/2003 ZMIANA § 6 PKT 1, PKT 4, § 7, AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ZASTĄPIONO SŁOWA „KODEKS HANDLOWY” NA „KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH” W TREŚCI AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2004-01-10 do dziś
210.12.2015 R. NOTARIUSZ ANNA WIELENTO, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE, UL. SŁOWACKIEGO NR 4, REP.A NR 4683/2015, ZMIENIONO: §2, §3, §5, §6 UST.4, §15 UST.1 I 22016-01-25 do dziś
308.05.2019 R. NOTARIUSZ ANNA WIELENTO, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE, UL. SŁOWACKIEGO 4/4, REP.A NR 1832/2019, ZMIENIONO §5.2019-05-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILCZENKO2016-01-25 do dziś
2. ImionaSIERGIEJ2016-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 Z Ł (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2019-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKA WASILCZENKO2019-01-31 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2019-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2019-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKA WASILCZENKO2019-01-31 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2019-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-01-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILCZENKO2016-01-25 do dziś
2. ImionaSIERGIEJ2016-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-01-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-05-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-01-25 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-01-25 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-01-25 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-01-25 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-01-25 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-01-25 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-01-25 do dziś
886 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2016-01-25 do dziś
947 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-25 do dziś
2data złożenia 18.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-11 do dziś
3data złożenia 26.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-02 do dziś
4data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-15 do dziś
5data złożenia 22.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-02 do dziś
6data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
7data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
8data złożenia 29.06.2012 okres 2011 R.2012-07-05 do dziś
9data złożenia 01.07.2013 okres 2012 R.2013-08-29 do dziś
10data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
11data złożenia 21.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
12data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
13data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
14data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-30 do dziś
15data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
16data złożenia 19.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-19 do dziś
17data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-11 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-02 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-15 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-02 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
72011 R.2012-07-05 do dziś
82012 R.2013-08-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-25 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-11 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-02 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-15 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-02 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
82011 R.2012-07-05 do dziś
92012 R.2013-08-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów