HERZ ARMATURA I SYSTEMY GRZEWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000186608
Numer REGON: 003896758
Numer NIP: 6760076549
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-13
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-05-06
Sygnatura akt[RDF/379697/22/649]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 003896758 NIP 67600765492007-09-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERZ ARMATURA I SYSTEMY GRZEWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY W KRAKOWIE nr w rejestrze 26362004-01-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICZKA gmina WIELICZKA miejscowość WIELICZKA2004-01-13 do dziś
2. Adresulica GROTTGERA nr domu 58 kod pocztowy 32-020 poczta WIELICZKA kraj POLSKA 2004-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.09.1990 R. NOTARIUSZ MARTA PASTERNAK, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W KRAKOWIE, REPERTORIUM A I 13857/90 11.12.2003 R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF MAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. GRABOWSKIEGO 5/1, REP. A 12018/2003, ZMIANA UST. I, VI, VIII, IX, X, XIV, XVIII, XXII, XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII2004-01-13 do dziś
220 SIERPNIA 2007 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF MAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. GRABOWSKIEGO 5/1, REP. A NR 11144/2007 ZMIANA: UST. XIV PKT 12007-09-19 do dziś
322.03.2011 R. NOTARIUSZ MACIEJ IŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 2560/2011 -ZMIANA UST. VIII PKT 1 ORAZ UST. IX UMOWY,2011-05-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERZ ARMATUREN GES. M.B.H. Z SIEDZIBĄ W WIEDNIU2004-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200.000 ZŁ2013-04-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-04-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1200000,00 ZŁ2011-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport122500, 00 PLN2004-01-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB KAŻDY Z PROKURENTÓW SAMODZIELNIE2007-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKUDLARSKI2013-04-26 do dziś
2. ImionaPIOTR KAMIL2013-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2013-04-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLINZERER2007-09-19 do dziś
2. ImionaGERHARD2007-09-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2007-10-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-09-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLATOSIŃSKI2004-01-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2007-10-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTELUSIEWICZ WOJSZNIS2007-09-19 do dziś
2. ImionaTAMARA2007-09-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-09-19 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2007-09-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2021-04-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMOWYCH I TWORZYW SZTUCZNYCH2021-04-15 do dziś
228 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-04-15 do dziś
343 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH2021-04-15 do dziś
425 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2021-04-15 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2021-04-15 do dziś
668 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.04.2004 R. -31.03.2005 R. data złożenia 28.09.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.04.2004 R. -31.03.2005 R.2005-10-11 do dziś
2data złożenia 30.08.2006 okres 01.04.2005-31.03.20062006-09-20 do dziś
3data złożenia 19.10.2007 okres 01.04.2006-31.03.20072007-11-07 do dziś
4data złożenia 22.07.2008 okres 01.04.2007 -31.03.20082008-08-28 do dziś
5data złożenia 13.10.2009 okres 01.04.2008-31.03.20092009-11-18 do dziś
6data złożenia 25.10.2010 okres 01.04.2009 -31.03.20102010-11-03 do dziś
7data złożenia 29.09.2011 okres 01.04.2010 R. -31.03.2011 R.2011-10-18 do dziś
8data złożenia 27.09.2012 okres 01.04.2011-31.03.20122012-10-04 do dziś
9data złożenia 08.10.2013 okres 01.04.2012 R.-31.03.2013 R.2013-10-21 do dziś
10data złożenia 14.10.2014 okres OD 01.04.2013 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
11data złożenia 14.10.2014 okres OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-12-29 do dziś
12data złożenia 09.10.2015 okres OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-12-04 do dziś
13data złożenia 29.10.2016 okres OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-11-15 do dziś
14data złożenia 12.10.2017 okres OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-10-30 do dziś
15data złożenia 19.10.2018 okres OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-10-19 do dziś
16data złożenia 30.10.2019 okres OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-30 do dziś
17data złożenia 04.02.2021 okres OD 01.04.2019 DO 31.03.20202021-02-04 do dziś
18data złożenia 06.05.2022 okres OD 01.04.2020 DO 31.03.20212022-05-06 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.04.2005-31.03.20062006-09-20 do dziś
201.04.2006-31.03.20072007-11-07 do dziś
301.04.2007 -31.03.20082008-08-28 do dziś
401.04.2008-31.03.20092009-11-18 do dziś
501.04.2009 -31.03.20102010-11-03 do dziś
601.04.2010 R. -31.03.2011 R.2011-10-18 do dziś
701.04.2011-31.03.20122012-10-04 do dziś
801.04.2012 R.-31.03.2013 R.2013-10-21 do dziś
9OD 01.04.2013 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
10OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-12-29 do dziś
11OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-12-04 do dziś
12OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-11-15 do dziś
13OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-10-30 do dziś
14OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-10-19 do dziś
15OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-30 do dziś
16OD 01.04.2019 DO 31.03.20202021-02-04 do dziś
17OD 01.04.2020 DO 31.03.20212022-05-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.04.2004 R. -31.03.2005 R.2005-10-11 do dziś
201.04.2005-31.03.20062006-09-20 do dziś
301.04.2006-31.03.20072007-11-07 do dziś
401.04.2007 -31.03.20082008-08-28 do dziś
501.04.2008-31.03.20092009-11-18 do dziś
601.04.2009 -31.03.20102010-11-03 do dziś
701.04.2010 R. -31.03.2011 R.2011-10-18 do dziś
801.04.2011-31.03.20122012-10-04 do dziś
901.04.2012 R.-31.03.2013 R.2013-10-21 do dziś
10OD 01.04.2013 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
11OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-12-29 do dziś
12OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-12-04 do dziś
13OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-11-15 do dziś
14OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-10-30 do dziś
15OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-10-19 do dziś
16OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-30 do dziś
17OD 01.04.2019 DO 31.03.20202021-02-04 do dziś
18OD 01.04.2020 DO 31.03.20212022-05-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.04.2004 R. -31.03.2005 R.2005-10-11 do dziś
201.04.2005-31.03.20062006-09-20 do dziś
301.04.2006-31.03.20072007-11-07 do dziś
401.04.2007 -31.03.20082008-08-28 do dziś
501.04.2008-31.03.20092009-11-18 do dziś
601.04.2009 -31.03.20102010-11-03 do dziś
701.04.2010 R. -31.03.2011 R.2011-10-18 do dziś
801.04.2011-31.03.20122012-10-04 do dziś
901.04.2012 R.-31.03.2013 R.2013-10-21 do dziś
10OD 01.04.2013 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
11OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-12-29 do dziś
12OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-12-04 do dziś
13OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-11-15 do dziś
14OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-10-30 do dziś
15OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-10-19 do dziś
16OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-30 do dziś
17OD 01.04.2019 DO 31.03.20202021-02-04 do dziś
18OD 01.04.2020 DO 31.03.20212022-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów