KS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000186605
Numer REGON: 631186683
Numer NIP: 7871801669
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-15
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-08-25
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/20182/20/487]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 631186683 NIP 78718016692007-09-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 121352004-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2016-03-22 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica PL. WŁADYSŁAWA ANDERSA nr domu 7 kod pocztowy 61-894 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2016-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONO W DNIU 07 MAJA 1998 R. PRZED NOTARIUSZEM HANNĄ JASIEWICZ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU NUMER REPERTORIUM A. 2692/19982004-01-15 do dziś
222 GRUDNIA 2005 ROKU, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA PAWŁA KOLASY W POZNANIU, REP. A NR 20828/2005, ZMIANA § 8 UST. 1, § 9, § 13 UST. 8 UMOWY SPÓŁKI.2006-01-18 do dziś
3AKTAMI NOTARIALNYMI Z DNIA 4 LIPCA 2006 R. SPORZĄDZONYMI W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU NOTARIUSZA MARKA KOLASY, REPERTORIUM A NUMER 9961/2006 ORAZ REPERTORIUM A NUMER 9966/2006, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI. NOWE BRZMIENIE OTRZYMUJE PAR. 4 ORAZ PAR. 9 ORAZ ZDANIE DRUGIE PAR. 18 UMOWY SPÓŁKI.2006-09-08 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.11.2015R., REP.A NR 12907/2015, NOTARIUSZ MAŁGORZATA MARCINIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZGORZELCU - NADANO NOWĄ TREŚĆ UMOWIE SPÓŁKI2016-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSONNTAG2007-09-26 do dziś
2. ImionaKLAUS DIETER2007-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.500,00 ZŁ2016-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-09-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2006-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport130800,00 PLN2004-01-15 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU NATOMIAST, GDY ZARZĄD JEST 2 LUB 3-OSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, WZGLĘDNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSONNTAG2004-01-15 do dziś
2. ImionaKLAUS DIETER2004-01-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-03-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-03-22 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2016-03-22 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-03-22 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-03-22 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-03-22 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-03-22 do dziś
766 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2016-03-22 do dziś
869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-03-22 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 05.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-07-23 do dziś
2data złożenia 11.07.2006 okres 2005 ROK2006-07-28 do dziś
3data złożenia 16.07.2007 okres 2006 R.2007-08-24 do dziś
4data złożenia 15.07.2008 okres 2007 ROK2008-07-21 do dziś
5data złożenia 17.07.2009 okres 2008 ROK2009-08-28 do dziś
6data złożenia 23.07.2010 okres 2009 ROK2010-08-16 do dziś
7data złożenia 18.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
8data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
9data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-19 do dziś
10data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
11data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
12data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
13data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
14data złożenia 13.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-02 do dziś
15data złożenia 24.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-05 do dziś
16data złożenia 18.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-28 do dziś
22006 R.2007-08-24 do dziś
32007 ROK2008-07-21 do dziś
42008 ROK2009-08-28 do dziś
52009 ROK2010-08-16 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-02 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-05 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-07-23 do dziś
22005 ROK2006-07-28 do dziś
32006 R.2007-08-24 do dziś
42007 ROK2008-07-21 do dziś
52008 ROK2009-08-28 do dziś
62009 ROK2010-08-16 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-19 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-02 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-05 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów