„SOLID SYSTEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000186459
Numer REGON: 015650373
Numer NIP: 8222118580
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2015-10-02
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/31308/15/619]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP0156503732004-03-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„SOLID SYSTEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość STARA IWICZNA2015-04-09 do dziś
2. Adresmiejscowość STARA IWICZNA ulica UL. NOWA nr domu 17 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2015-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki14.09.2003 R. ASESOR NOTARIALNY AGNIESZKA PRZYBYSIAK ZASTĘPCA ROBERTA DORA NOTARIUSZA, KANCELARIA NOTARIALNA R. DOR, A. MICOREK S.C. W WARSZAWIE, REP. A NR 7032/20032004-01-09 do dziś
201.03.2004 R. REP. A NR 1671/2004 ROBERT DOR NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA R.DOR, A.MICOREK S.C. W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 2, PAR. 3, PAR. 7.2004-03-05 do dziś
3AKT NOTARIALNY DNIA 11.04.2006 R. NOTARIUSZ TAMARA JOANNA ŻURAKOWSKA, KN W WARSZAWIE PRZY ULICY ORDYNACKIEJ 9 REP. A NR 5267/2006 ZMIANA PAR: 3, 7, 9 I 25.2006-05-04 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2014 R., REPERTORIUM A NR 779/2014, PAWEŁ BRYNDA NOTARIUSZ W STAREJ IWICZNEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W STAREJ IWICZNEJ PRZY UL. NOWEJ 6 ZMIENIONO PAR. 32015-04-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁEK2004-03-05 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2004-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ2004-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-03-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁEK2004-03-05 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2004-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-04-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-04-09 do dziś
271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-04-09 do dziś
353 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2015-04-09 do dziś
420 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2015-04-09 do dziś
520 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2015-04-09 do dziś
664 91 Z LEASING FINANSOWY2015-04-09 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-04-09 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-04-09 do dziś
962 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.03.2004-31.12.2004 data złożenia 04.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.03.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.03.2004-31.12.20042005-04-14 do dziś
2data złożenia 21.04.2006 okres 01.01.2005-31.12.2005 R.2006-05-04 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.2005 R.2006-05-04 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.2005 R.2006-05-04 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów