„A.J. PROFESSIONAL” KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000186387
Numer REGON: 010404468
Numer NIP: 5270011855
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-19
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2006-04-05
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/6992/6/44]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0104044682004-01-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.J. PROFESSIONAL” KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2005-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 389382004-01-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-01-19 do dziś
2. Adresulica AL. SOLIDARNOŚCI nr domu 68 nr lokalu 120 kod pocztowy 00-240 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2004-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108 GRUDNIA 1993 R. PRZED CZESŁAWĄ KOŁCUN NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. OGRODOWEJ 9 W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 11824/93, ZMIANY: I-SZA 31 PAŹDZIERNIKA 1996 R. ZA NUMEREM REPERTORIUM A NR 14405/96 ZM. PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI, II-GA ZMIANA 04 LIPCA 1997 R. ZA NUMEREM REPERTORIUM A-9069/97 ZM. PAR. 2, 5, 14 UMOWY SPÓŁKI, PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, ZMIANA ZARZĄDU, III ZMIANA 29 GRUDNIA 2003 R. ZA NUMEREM REP A 226/2003, PODWYŻSZENIE KAPITAŁU, ZMIANA PAR. 7 I 8, PAR. 5, 9, 12, 14, 15, 17, 18 I 19 UMOWY ORAZ TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2004-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIL2004-01-19 do dziś
2. ImionaJANINA2004-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ2004-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIL2004-01-19 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2004-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ2004-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 PLN2004-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 11 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2004-01-19 do dziś
274 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-01-19 do dziś
374 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-04-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-04-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 29.12.2004 R. NOTARIUSZ ALINA NIEWCZAS -ZAJĄCZKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1724/2004.2005-04-07 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2005-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKOSIL2005-04-07 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2005-04-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2005-04-07 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiUCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 29.12.2004 R. NOTARIUSZ ALINA NIEWCZAS -ZAJĄCZKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1724/2004.2005-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów