CTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000186276
Numer REGON: 431248611
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-07-06
Sygnatura akt[RDF/218582/20/536]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP4312486112004-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LUBLINIE nr w rejestrze 47822004-01-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2004-01-09 do dziś
2. Adresulica ŻYWIECKA nr domu 43 kod pocztowy 20-870 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2004-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.05.2000 R. REP. A NR 1539/2000 KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE NOTARIUSZ ALICJA DECZKOWSKA2004-01-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJILLAB2004-01-09 do dziś
2. ImionaAMEIR2004-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ2004-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREHME2004-01-09 do dziś
2. ImionaBERND2004-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ2004-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000,00 PLN2004-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2004-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZEZ JEDNOOSOBOWY ZARZĄD2004-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKA2004-01-09 do dziś
2. ImionaDANUTA JANINA2004-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy1F BUDOWNICTWO2004-01-09 do dziś
2G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-01-09 do dziś
370 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2004-01-09 do dziś
474 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROWADZENIEM INTERESÓW2004-01-09 do dziś
580 42 B SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2004-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 02.10.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2004-01-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 25.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-11-29 do dziś
3data złożenia 14.11.2013 okres 2005 ROK2013-12-16 do dziś
4data złożenia 14.11.2013 okres 2006 ROK2013-12-16 do dziś
5data złożenia 14.11.2013 okres 2007 ROK2013-12-16 do dziś
6data złożenia 14.11.2013 okres 2008 ROK2013-12-16 do dziś
7data złożenia 14.11.2013 okres 2009 ROK2013-12-16 do dziś
8data złożenia 14.11.2013 okres 2010 ROK2013-12-16 do dziś
9data złożenia 14.11.2013 okres 2011 ROK2013-12-16 do dziś
10data złożenia 14.11.2013 okres 2012 ROK2013-12-16 do dziś
11data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
12data złożenia 07.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
13data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-20 do dziś
14data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
15data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-12 do dziś
16data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2004-01-09 do dziś
22005 ROK2013-12-16 do dziś
32006 ROK2013-12-16 do dziś
42007 ROK2013-12-16 do dziś
52008 ROK2013-12-16 do dziś
62009 ROK2013-12-16 do dziś
72010 ROK2013-12-16 do dziś
82011 ROK2013-12-16 do dziś
92012 ROK2013-12-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-20 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2004-01-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-20 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-12 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-07-26 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-07-26 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów