SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W GOŁUCHOWIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000186158
Numer REGON: 001291011
Numer NIP: 6180044490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-11-16
Sygnatura akt[RDF/458092/22/374]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001291011 NIP 61800444902007-08-03 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W GOŁUCHOWIE2004-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KALISZU nr w rejestrze 11682004-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PLESZEWSKI gmina GOŁUCHÓW miejscowość GOŁUCHÓW2004-01-23 do dziś
2. Adresulica SŁOWACKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 63-322 poczta GOŁUCHÓW 2004-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119.08.2003 R.2004-01-23 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 4/2006 Z DNIA 28.06.2006 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 6 PKT 6, W § 6 DODANO PKT 13, W § 11 DODANO PKT 4, W § 28 DODANO PKT 6, W § 40 DODANO PKT 6, ZMIENIONO § 42 PKT 1, ZMIENIONO TREŚĆ § 68 PKT 2, 3, DO TREŚCI § 68 DODANO PKT 3 B, ZMIENIONO § 83 PKT 1, 2.2006-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOMORSKI2004-01-23 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2004-01-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-23 do dziś
21. NazwiskoJANCZAK2004-01-23 do dziś
2. ImionaBOGDAN STANISŁAW2004-01-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-01-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-23 do dziś
31. NazwiskoJANCZAK2004-01-23 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2004-01-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-01-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCISZAK2004-01-23 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2004-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2004-01-23 do dziś
2. ImionaWITOLD2004-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRECKA2004-01-23 do dziś
2. ImionaMARIA2004-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-23 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNIK2004-01-23 do dziś
2. ImionaPIOTR2004-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-23 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUPCZYK2004-01-23 do dziś
2. ImionaIRENA2004-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 PRZYDZIELA CZŁONKOM LOKALE MIESZKALNE, UŻYTKOWE I GARAŻE W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI NA ZASADACH LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU, WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU, PRAWO WYODRĘBNIONEJ WŁASNOŚCI LOKALU.2004-01-23 do dziś
270 12 NABYWA POTRZEBNE JEJ TERENY NA WŁASNOŚĆ LUB W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE. BUDUJE I NABYWA URZĄDZENIA POMOCNICZE I GOSPODARCZE ORAZ GARAŻE.2004-01-23 do dziś
370 20 WYNAJMUJE CZŁONKOM I INNYM OSOBOM LOKALE MIESZKALNE I GARAŻE W/G ZASAD OKREŚLONYCH W STATUCIE2004-01-23 do dziś
470 32 A PROWADZI GOSPODARKĘ ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ ZARZĄDZA MAJĄTKIEM WŁASNYM2004-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 19.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 08.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-12 do dziś
3data złożenia 29.09.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-05 do dziś
4data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
5data złożenia 18.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-22 do dziś
6data złożenia 24.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-07 do dziś
7data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
8data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
9data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-23 do dziś
10data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-03 do dziś
11data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
12data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
13data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
14data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
15data złożenia 13.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-13 do dziś
16data złożenia 09.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
17data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
18data złożenia 31.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
19data złożenia 16.11.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-11-16 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-05 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-22 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-07 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-23 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-11-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-12 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-05 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-22 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-07 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-23 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-03 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-11-16 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów