ASTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000186156
Numer REGON: 351273849
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-07-10
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/20477/19/500]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP3512738492004-01-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-07 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 73312004-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2004-01-07 do dziś
2. Adresulica ZAWIŁA nr domu 61 kod pocztowy 30-390 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2004-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.05.1997 R. NOTARIUSZ GRZEGORZ IŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 6450/97, 27.11.2003 R. NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 15279/2003 -ZMIANA: § 2, § § OD 4 DO 20 ORAZ SKREŚLENIE § 21 I NASTĘPNYCH -PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI,2004-01-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASSON2019-07-10 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW EDWARD2004-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2004-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-01-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 PLN2004-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2004-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASSON2019-07-10 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW EDWARD2004-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-07 do dziś
4. Numer KRSPREZES2004-01-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymNIE2004-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2004-01-07 do dziś
251 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2004-01-07 do dziś
352 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-01-07 do dziś
452 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2004-01-07 do dziś
552 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2004-01-07 do dziś
652 72 Z NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO2004-01-07 do dziś
752 74 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-01-07 do dziś
865 21 Z LEASING FINANSOWY2004-01-07 do dziś
965 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-01-07 do dziś
1067 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-01-07 do dziś
1172 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2004-01-07 do dziś
1251 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2004-01-07 do dziś
1372 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2004-01-07 do dziś
1474 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-01-07 do dziś
1574 40 Z REKLAMA2004-01-07 do dziś
1674 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2004-01-07 do dziś
1774 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-01-07 do dziś
1880 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-01-07 do dziś
1990 00 A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW2004-01-07 do dziś
2051 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2004-01-07 do dziś
2151 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-01-07 do dziś
2251 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-01-07 do dziś
2351 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2004-01-07 do dziś
2451 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2004-01-07 do dziś
2551 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2004-01-07 do dziś
2651 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2004-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów