„BUDOPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000186143
Numer REGON: 672716838
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2016-12-28
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/38184/16/881]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP6727168382004-01-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY RADOM nr w rejestrze 22952004-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM2004-01-07 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOM ulica ŚNIADECKICH nr domu 1 nr lokalu 21 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA 2011-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.XII.2000 R. ANNA KULTYS, 26-600 RADOM, UL. SIENKIEWICZA 14 REP. A NR 11861/00 AKT NOTARIALNY REP. A 10241/2003 Z DNIA 12.11.2003 R., ANNA KULTYS, 26-600 RADOM UL. SIENKIEWICZA 14 ZMIANA PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10 I PAR. 172004-01-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGREGORCZYK2004-01-07 do dziś
2. ImionaJANUSZ KAZIMIERZ2004-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ2004-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-01-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU2004-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGREGORCZYK2004-01-07 do dziś
2. ImionaJANUSZ KAZIMIERZ2004-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2004-01-07 do dziś
251 53 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2004-01-07 do dziś
374 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2004-01-07 do dziś
474 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2004-01-07 do dziś
545 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA2004-01-07 do dziś
645 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2004-01-07 do dziś
745 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2004-01-07 do dziś
845 25 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH2004-01-07 do dziś
945 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2004-01-07 do dziś
1045 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2004-01-07 do dziś
1145 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2004-01-07 do dziś
1226 6 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH2004-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
2data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-02 do dziś
3data złożenia 06.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
4data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
5data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-02 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-02 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów