SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „TRANSPORTOWIEC” W GRÓJCU

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000186044
Numer REGON: 001099526
Numer NIP: 7971881679
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-07-03
Sygnatura akt[RDF/518055/23/950]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010995262004-01-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „TRANSPORTOWIEC” W GRÓJCU2015-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W RADOMIU nr w rejestrze 5002004-01-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRÓJECKI gmina GRÓJEC miejscowość GRÓJEC2004-01-09 do dziś
2. Adresulica LEWICZYŃSKA nr domu 7B kod pocztowy 05-600 poczta GRÓJEC 2004-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.12.1983 R. STATUT2004-01-09 do dziś
2UCHWAŁA Z DNIA 29.11.2014 ROKU - UCHYLENIE STATUTU W CAŁOŚCI I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA PAR.1 - PAR.792015-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU)2004-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMARCZAK2015-02-17 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2015-02-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-02-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2015-02-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-17 do dziś
21. NazwiskoDOMAŃSKI2004-01-09 do dziś
2. ImionaROMAN2004-01-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-02-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIUBIŃSKA2015-02-17 do dziś
2. ImionaALICJA2015-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYRSKI2004-01-09 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW STANISŁAW2004-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKIEWICZ2004-01-09 do dziś
2. ImionaDARIUSZ STANISŁAW2004-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 12 Z NABYWANIE POTRZEBNYCH TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2004-01-09 do dziś
245 21 B BUDOWANIE SYSTEMEM GOSPODARCZYM DOMÓW MIESZKALNYCH, URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I GOSPODARCZYCH ORAZ LOKALI UŻYTKOWYCH2004-01-09 do dziś
370 PROWADZENIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKALNYMI ORAZ ARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM2004-01-09 do dziś
480 42 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZEJ2004-01-09 do dziś
580 ORGANIZOWANIE INICJATYWY MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZASOBAMI MIESZKALNYMI, ZASPOKAJANIE POTRZEB SOCJALNYCH I KULTURALNYCH, WZAJEMNEJ POMOCY I KRZEWIENIA KULTURY WSPÓŁŻYCIA2004-01-09 do dziś
685 PROPAGOWANIE ZASAD RACJONALNEGO URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA MIESZKAŃ ZGODNIE Z WYMOGAMI ZDROWOTNYMI I ESTETYCZNYMI2004-01-09 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
2data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-16 do dziś
3data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-09-16 do dziś
4data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-09-16 do dziś
5data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-09-16 do dziś
6data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
7data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
8data złożenia 03.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-03 do dziś
9data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-09-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-09-16 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-09-16 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-09-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-09-16 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-09-16 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów