BOSCH - AUTOSERWIS INPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000185966
Numer REGON: 052128840
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-05
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2021-05-26
Sygnatura akt[RDF/293805/21/833]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSCH - AUTOSERWIS INPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2014-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2004-01-05 do dziś
2. Adresulica GEN. WŁ. ANDERSA nr domu 38 kod pocztowy 15-113 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2004-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.12.2003 R. W KN HALINY SIEKLUCKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A 5042/2003, ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-05 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-01-05 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleBOSCH -AUTOSERWIS INPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ SERWIS INPOL GODLEWSKI. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU 18.12.2003 R. W KN HALINY SIEKLUCKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A 5037/20032004-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaSERWIS INPOL GODLEWSKI SPÓŁKA JAWNA2004-01-05 do dziś
3. Numer w rejestrze0000123103 2004-01-05 do dziś
5. Numer REGON0521288402004-01-05 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLISZKIEWICZ2014-05-14 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2014-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały420 (CZTERYSTA DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 210.000 (DWIEŚCIE DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2014-05-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-05-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego210000,00 PLN2004-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-01-05 do dziś
270 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2004-01-05 do dziś
371 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-01-05 do dziś
472 INFORMATYKA2004-01-05 do dziś
574 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-01-05 do dziś
645 BUDOWNICTWO2004-01-05 do dziś
750 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-01-05 do dziś
850 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-01-05 do dziś
950 40 SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2004-01-05 do dziś
1051 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2004-01-05 do dziś
1151 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2004-01-05 do dziś
1260 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2004-01-05 do dziś
1365 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH2004-01-05 do dziś
1467 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI2004-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 05.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 31.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 05.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-20 do dziś
2data złożenia 30.06.2006 okres 2005 ROK2006-07-19 do dziś
3data złożenia 25.06.2007 okres 2006 ROK2007-07-03 do dziś
4data złożenia 16.10.2008 okres 2007 ROK2008-10-21 do dziś
5data złożenia 01.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-07 do dziś
6data złożenia 30.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-13 do dziś
7data złożenia 30.06.2011 okres 2010 ROK2011-07-11 do dziś
8data złożenia 10.07.2012 okres 2011 ROK2012-07-25 do dziś
9data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
10data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 27.11.20142015-10-16 do dziś
11data złożenia 14.07.2015 okres OD 28.11.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
12data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
13data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-12 do dziś
14data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
15data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
16data złożenia 23.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-23 do dziś
17data złożenia 26.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-19 do dziś
22006 ROK2007-07-03 do dziś
32007 ROK2008-10-21 do dziś
42008 ROK2009-07-07 do dziś
52009 ROK2010-07-13 do dziś
62010 ROK2011-07-11 do dziś
72011 ROK2012-07-25 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 27.11.20142015-10-16 do dziś
10OD 28.11.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2006-07-19 do dziś
22006 ROK2007-07-03 do dziś
32007 ROK2008-10-21 do dziś
42008 ROK2009-07-07 do dziś
52009 ROK2010-07-13 do dziś
62010 ROK2011-07-11 do dziś
72011 ROK2012-07-25 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 27.11.20142015-10-16 do dziś
10OD 28.11.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
12okres za jaki złożono sprawozdanie 05.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-15 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-23 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji28.11.2014 R. - UCHWAŁA NR 1/28/11/2014 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W KN JANUSZA JACKA NICAŁEK W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 4824/20142014-12-12 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2014-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoDĄBROWSKA2014-12-12 do dziś
2. ImionaJOANNA2014-12-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-12-12 do dziś
21. NazwiskoMAKSIMIUK2018-07-09 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2018-07-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności28.11.2014 R. - UCHWAŁA NR 1/28/11/2014 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W KN JANUSZA JACKA NICAŁEK W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 4824/20142014-12-12 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2014-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów