EXCELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000185885
Numer REGON: 192989335
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-10-13
Sygnatura akt[RDF/259212/20/903]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2012-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2004-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica DROSZYŃSKIEGO nr domu 28 kod pocztowy 80-381 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2012-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.11.2003 R. -NOTARIUSZ ALEKSANDRA ROBIŃSKA W KANCELARII W GDAŃSKU REP. A 1429/20032004-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORC2004-01-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ WITOLD2004-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały68 UDZIAŁY WARTOŚĆ 34.000 ZŁ2009-05-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-05-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORC2009-05-07 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIA2009-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY -WARTOŚĆ 17.000 ZŁ2009-05-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-05-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 PLN2004-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORC2004-01-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ WITOLD2004-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 11 WYDAWANIE KSIĄŻEK2004-01-14 do dziś
274 13 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2004-01-14 do dziś
374 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-01-14 do dziś
474 4 REKLAMA2004-01-14 do dziś
574 81 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2004-01-14 do dziś
674 84 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2004-01-14 do dziś
792 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO2004-01-14 do dziś
822 14 WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2004-01-14 do dziś
922 15 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2004-01-14 do dziś
1022 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2004-01-14 do dziś
1122 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2004-01-14 do dziś
1251 64 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2004-01-14 do dziś
1352 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2004-01-14 do dziś
1452 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO2004-01-14 do dziś
1572 INFORMATYKA2004-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 13.07.20052005-08-29 do dziś
2data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-27 do dziś
3data złożenia 18.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-08-22 do dziś
4data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-11 do dziś
5data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.2008 R.2009-07-23 do dziś
6data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-16 do dziś
7data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
8data złożenia 23.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-28 do dziś
9data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 26.11.20122013-09-17 do dziś
10data złożenia 10.07.2013 okres 27.11.2012 - 31.12.20122013-09-17 do dziś
11data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
12data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
13data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
14data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
15data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
16data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
17data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2005-08-29 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-07-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-11 do dziś
401.01.2008-31.12.2008 R.2009-07-23 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-09-16 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2005-08-29 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-07-27 do dziś
3ZA ROK 20062007-08-22 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-11 do dziś
501.01.2008-31.12.2008 R.2009-07-23 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-09-16 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY nr VI GU 161/12 data 27.11.20122012-12-12 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2012-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁEPKOWSKI2012-12-12 do dziś
2. ImionaJANUSZ2012-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-12 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów