EG2013 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000185863
Numer REGON: 015631387
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-06
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2013-10-30
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/41433/13/679]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015631387 NIP 11324649842013-10-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEG2013 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-01-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica CHŁODNA nr domu 29 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.12.2003 R., ASESOR NOTARIALNY BOGUMIŁA GAŃKO -ZASTĘPCA NOTARIUSZA PIOTRA SOROKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. NOWOGRODZKA 51, REPERTORIUM A NR -14443/20032004-01-06 do dziś
226.04. 2013 R. - JOANNA WISZNIEWSKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 4276/2013 - ZMIENIONO § 2, § 7 UST. 1.2013-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMPRIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1419609142013-10-30 do dziś
4. Numer KRS0000339110 2013-10-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁOTYCH2013-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-10-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego85000,00 PLN2004-01-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport180000,00 PLN2004-01-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD -SAMODZIELNIE2004-01-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2004-01-06 do dziś
2. ImionaJACEK2004-01-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-10-30 do dziś
285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2013-10-30 do dziś
318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2013-10-30 do dziś
485 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2013-10-30 do dziś
585 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2013-10-30 do dziś
670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2013-10-30 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-10-30 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-10-30 do dziś
973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-10-30 do dziś
1085 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2013-10-30 do dziś
1174 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2013-10-30 do dziś
1274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-30 do dziś
1377 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2013-10-30 do dziś
1477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-10-30 do dziś
1577 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2013-10-30 do dziś
1696 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-30 do dziś
1717 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2013-10-30 do dziś
1858 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2013-10-30 do dziś
1958 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2013-10-30 do dziś
2058 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-10-30 do dziś
2159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2013-10-30 do dziś
2259 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2013-10-30 do dziś
2363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-10-30 do dziś
2463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2013-10-30 do dziś
2563 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2013-10-30 do dziś
2655 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2013-10-30 do dziś
2755 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2013-10-30 do dziś
2855 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2013-10-30 do dziś
2956 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-10-30 do dziś
3056 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2013-10-30 do dziś
3156 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2013-10-30 do dziś
3256 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2013-10-30 do dziś
3318 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2013-10-30 do dziś
3418 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2013-10-30 do dziś
3518 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2013-10-30 do dziś
3682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-10-30 do dziś
3768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-10-30 do dziś
3868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-10-30 do dziś
3968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.04.2012 okres 20062012-04-27 do dziś
2data złożenia 19.04.2012 okres 20072012-04-27 do dziś
3data złożenia 19.04.2012 okres 20082012-04-27 do dziś
4data złożenia 19.04.2012 okres 20092012-04-27 do dziś
5data złożenia 19.04.2012 okres 20102012-04-27 do dziś
6data złożenia 19.04.2012 okres 20112012-04-27 do dziś
7data złożenia 27.06.2013 okres 2012 R.2013-10-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120062012-04-27 do dziś
220072012-04-27 do dziś
320082012-04-27 do dziś
420092012-04-27 do dziś
520102012-04-27 do dziś
620112012-04-27 do dziś
72012 R.2013-10-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12012 R.2013-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów