FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA CONTROL PLUS B.ŚLUSARCZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000185741
Numer REGON: 831365876
Numer NIP: 6020000093
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/507095/23/881]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-12-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP8313658762006-10-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA CONTROL PLUS B.ŚLUSARCZYK SPÓŁKA JAWNA2009-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat NIŻAŃSKI gmina NISKO miejscowość NISKO2003-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość NISKO ulica SANDOMIERSKA nr domu 14 kod pocztowy 37-400 poczta NISKO kraj POLSKA 2013-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.12.2003 R.2003-12-30 do dziś
226.10.2006 R. -ZMIANA PKT 1 WSTĘPU DO UMOWY; PAR. 1 PKT 2; PAR. 3; PAR. 6 PKT 2; PAR. 9.2006-10-30 do dziś
324.11.2006 R. PAR. 42006-12-04 do dziś
419.02.2009 R. ZMIENIONO: PAT.1, PAR. 1 PKT 2, PAR. 3, PAR. 4, PAR. 6 PKT 2, PAR. 9, PAR. 222009-03-24 do dziś
524.04.2013 R. PAR. 2 PKT 1, PAR. 42013-05-09 do dziś
625.08.2016R.; ZMIANA BRZMIENIA: PAR.6 PKT 2, PAR.19 UMOWY SPÓŁKI. DODANO: PAR.19A UMOWY SPÓŁKI.2017-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLUSARCZYK2003-12-30 do dziś
2. ImionaBARBARA2003-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-12-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-12-30 do dziś
3
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-30 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘPSKI2017-02-08 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PIOTR2017-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-02-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE LUB WSPÓLNIK I PROKURENT ŁĄCZNIE.2003-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘPSKI2017-02-08 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PIOTR2017-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLUSARCZYK2003-12-30 do dziś
2. ImionaBARBARA2003-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoDYBA2005-12-06 do dziś
2. ImionaDANUTA2005-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-12-06 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2005-12-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-05-09 do dziś
243 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2013-05-09 do dziś
346 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2013-05-09 do dziś
446 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-05-09 do dziś
546 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2013-05-09 do dziś
646 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2013-05-09 do dziś
746 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2013-05-09 do dziś
846 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-05-09 do dziś
947 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-05-09 do dziś
1026 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2017-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów