FIRMA „EKOBOWIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000185618
Numer REGON: 003917555
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/511566/23/480]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP0039175552003-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA „EKOBOWIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 27872003-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2003-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ZAŚCIANEK nr domu 14 kod pocztowy 30-209 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2022-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107-12-1990 R. NOTARIUSZ MGR EUGENIUSZ GRADOWSKI Z PAŃSTOWEGO BIURA NOTARIALNEGO W KRAKOWIE, REP. A II NR 19303/90 -UMOWA SPÓŁKI; 24-09-2003 R. NOTARIUSZ MGR ALEKSANDRA MARSZAŁEK -DZIUBAN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, UL. SZEWSKA 23/1; REP. A NR 1635/2003 -ZMIANA: UST. IX, XIV, XV, XIX, XX, XXI; W UST. XXII WYKREŚLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI I DODANIE P.1/ ORAZ P.2/, W UST. XXV OZNACZENIE ZDANIA PIERWSZEGO JAKO P.1/, SKREŚLENIE ZDANIA DRUGIEGO I DODANIE P.2/; ZMIANA UST. XXIX I OZNACZENIE GO NUMEREM XXVIII; OZNACZENIE DOTYCHCZASOWYCH UST. NR NR XXX, XXXI I XXXII ODPOWIEDNIO JAKO NR NR XXIX, XXX I XXXI.2003-12-30 do dziś
229.12.2005 R. NOTARIUSZ MGR ALEKSANDRA MARSZAŁEK DZIUBAN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, UL. SZEWSKA 23/1, REP. A NR 2578/2005 -ZMIANA UST. XXII.2006-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISZKOWSKA2006-03-23 do dziś
2. ImionaDOROTA MARTA2006-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000,00 (SIEDEM TYSIĘCY) PLN2006-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-03-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISZKOWSKI2021-04-09 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2021-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały86 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 43.000,00 ZŁ2021-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport118000,00 ZŁ2006-03-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONA JEST JEDNA OSOBA SPOŚRÓD ZARZĄDU SPÓŁKI, PEŁNOMOCNIKÓW LUB PROKURENTÓW.2003-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISZKOWSKI2003-12-30 do dziś
2. ImionaPIOTR MIKOŁAJ2003-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-12-30 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-07-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2016-07-18 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-07-18 do dziś
342 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2016-07-18 do dziś
425 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2016-07-18 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-07-18 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-07-18 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-07-18 do dziś
869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-07-18 do dziś
971 20 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003- 31.12.2003 data złożenia 12.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003- 31.12.20032004-10-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004- 31.12.2004 data złożenia 22.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004- 31.12.20042005-11-30 do dziś
3data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-28 do dziś
4data złożenia 20.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
5data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
6data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
7data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-19 do dziś
8data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-20 do dziś
9data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-30 do dziś
10data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-31 do dziś
11data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
12data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
13data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
14data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
15data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
18data złożenia 27.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
19data złożenia 19.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-19 do dziś
20data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-28 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-19 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-20 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-30 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-19 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-07-28 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-19 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-20 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-30 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-19 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów