BRATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000185333
Numer REGON: 471371295
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-10-02
Sygnatura akt[RDF/340965/21/42]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP4713712952003-12-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBRATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 59492003-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2016-04-08 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. WÓLCZAŃSKA nr domu 128/134 kod pocztowy 95-527 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2016-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.05.1996 R., NOTARIUSZ E. LODZIŃSKA. KN W ŁODZI, REP. A NR 1464/1996. AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.10.2003 R., NOTARIUSZ E. LODZIŃSKA, KN W ŁODZI, REP. A NR 2015/2003 ZMIENIONY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 24.11.2003 R. PRZEZ POWYŻSZEGO NOTARIUSZA, REP. A NR 2231/2003 -ZMIENIONO § § 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 26; SKREŚLONO § § 18, 27 I 28; § § 19-26 OZNACZONO JAKO § § 18-25.2003-12-29 do dziś
229 MARCA 2016 ROKU, REP A 526/2016, ZASTĘPCA NOTARIALNY ANNA BIS ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA AGATĘ ZAWADZKĄ - BERNASIAK, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI2016-04-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSMA2016-04-08 do dziś
2. ImionaPAULINA2016-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2016-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSMA2016-04-08 do dziś
2. ImionaDOROTA MAŁGORZATA2016-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2016-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 100.000 ZŁOTYCH, ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZWOLIŃSKA2018-08-28 do dziś
2. ImionaMAGDALENA EWA2018-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERZBICKA KAŁUŻA2003-12-29 do dziś
2. ImionaJULITA MAŁGORZATA2003-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-29 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-12-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOSMA2016-04-08 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JERZY2016-04-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-04-08 do dziś
21. NazwiskoKOSMA2016-04-08 do dziś
2. ImionaPIOTR WALDEMAR2016-04-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-04-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2016-04-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 41 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO2016-04-08 do dziś
201 42 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW2016-04-08 do dziś
301 46 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ2016-04-08 do dziś
401 47 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU2016-04-08 do dziś
546 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2016-04-08 do dziś
647 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-04-08 do dziś
710 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2016-04-08 do dziś
810 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2016-04-08 do dziś
947 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2016-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 20.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-03-29 do dziś
2data złożenia 27.02.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-05-29 do dziś
3data złożenia 08.09.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-31 do dziś
4data złożenia 20.12.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062008-01-18 do dziś
5data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-12 do dziś
6data złożenia 28.09.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-28 do dziś
7data złożenia 20.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-08 do dziś
8data złożenia 21.12.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-29 do dziś
9data złożenia 26.11.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-11-30 do dziś
10data złożenia 20.12.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-14 do dziś
11data złożenia 29.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-27 do dziś
12data złożenia 26.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-07 do dziś
13data złożenia 10.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-06 do dziś
14data złożenia 13.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-13 do dziś
15data złożenia 07.02.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-07 do dziś
16data złożenia 28.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-28 do dziś
17data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-01 do dziś
18data złożenia 02.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003 -31.12.20032006-05-29 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042006-05-29 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-31 do dziś
401.01.2006-31.12.20062008-01-18 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-12 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-28 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-08 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-29 do dziś
901.01.2011-31.12.20112012-11-30 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-14 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-27 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-07 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-13 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-30 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-28 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-01 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-31 do dziś
201.01.2006-31.12.20062008-01-18 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-12 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-28 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-08 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-29 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-11-30 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów