„EXE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000184901
Numer REGON: 473187940
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-03-18
Sygnatura akt[RDF/281069/21/76]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP4731879402004-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica PIOTRKOWSKA nr domu 46 nr lokalu 6U kod pocztowy 90-265 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2003 ROKU, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI PRZY ULICY PIOTRKOWSKIEJ 270, REPERTORIUM A NR 4624/2003.2003-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBAŃSKA2003-12-30 do dziś
2. ImionaAGATA KATARZYNA2003-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH2003-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-12-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2003-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2003-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBAŃSKA2003-12-30 do dziś
2. ImionaAGATA KATARZYNA2003-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 60 Z PRODUKCJA DZIANIN2003-12-30 do dziś
252 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-12-30 do dziś
352 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-12-30 do dziś
452 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-12-30 do dziś
552 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2003-12-30 do dziś
674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-12-30 do dziś
774 40 Z REKLAMA2003-12-30 do dziś
817 7 PRODUKCJA WYROBÓW DZIEWIARSKICH O SPLOCIE DZIANINOWYM I SZYDEŁKOWYM2003-12-30 do dziś
918 10 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2003-12-30 do dziś
1018 2 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ2003-12-30 do dziś
1151 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2003-12-30 do dziś
1251 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2003-12-30 do dziś
1351 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2003-12-30 do dziś
1451 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2003-12-30 do dziś
1551 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2003-12-30 do dziś
1670 22 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-11-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2020-11-26 do dziś
273 11 Z REKLAMA2020-11-26 do dziś
346 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2020-11-26 do dziś
446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2020-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.11.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-11-16 do dziś
2data złożenia 16.11.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-16 do dziś
3data złożenia 16.11.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-16 do dziś
4data złożenia 16.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-16 do dziś
5data złożenia 16.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-16 do dziś
6data złożenia 27.01.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-01-27 do dziś
7data złożenia 17.01.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-17 do dziś
8data złożenia 18.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-01-26 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-10-132020-11-26 do dziś