LABORATORIUM TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ KRAK - DENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000184371
Numer REGON: 350034657
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2024-06-24
Sygnatura akt[RDF/622624/24/483]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP3500346572003-12-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ KRAK DENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 44582003-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2003-12-23 do dziś
2. Adresulica RAKOWICKA nr domu 1 kod pocztowy 31-511 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2003-12-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.10.1992 R. NOTARIUSZ HARALD HOHMANN, KANCELARIA NOTARIALNA W FULDZIE (NIEMCY), REPERTORIUM A NR 949/1992 -UMOWA SPÓŁKI 03.12.2003 R. NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 15673/2003 -ZMIENIONE PARAGRAFY: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11; ZMIANA NUMERACJI DOTYCHCZASOWYCH PARAGRAFÓW: 12 I 13 NA 13 I 142003-12-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONIOR2015-07-14 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ZBIGNIEW2015-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)2015-07-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego105000,00 PLN2003-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2003-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONIOR2003-12-23 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ZBIGNIEW2003-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-12-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 19 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO2009-12-30 do dziś
233 20 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO2009-12-30 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-12-30 do dziś
446 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-12-30 do dziś
547 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2009-12-30 do dziś
686 23 Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA2009-12-30 do dziś
786 90 POZOSTAŁA DZIALALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO2009-12-30 do dziś
885 59 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-12-30 do dziś
932 50 Z PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH2015-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-08-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-11 do dziś
3data złożenia 03.07.2006 okres 2005 ROK2006-07-25 do dziś
4data złożenia 05.08.2007 okres 2006 R.2007-08-22 do dziś
5data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-18 do dziś
6data złożenia 26.06.2009 okres 20082009-07-31 do dziś
7data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
8data złożenia 07.07.2011 okres 2010 ROK2011-08-08 do dziś
9data złożenia 05.06.2012 okres 2011 ROK2012-07-02 do dziś
10data złożenia 07.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-18 do dziś
11data złożenia 02.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
12data złożenia 18.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
13data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
14data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
15data złożenia 05.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-05 do dziś
16data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
17data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
18data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
19data złożenia 12.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
20data złożenia 24.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-25 do dziś
22006 R.2007-08-22 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-18 do dziś
420082009-07-31 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
62010 ROK2011-08-08 do dziś
72011 ROK2012-07-02 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
18OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-08-12 do dziś
22005 ROK2006-07-25 do dziś
32006 R.2007-08-22 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-18 do dziś
520082009-07-31 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
72010 ROK2011-08-08 do dziś
82011 ROK2012-07-02 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-06-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-06 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów