A.G. KORC SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000184023
Numer REGON: 011119557
Numer NIP: 9510057558
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-07-18
Sygnatura akt[RDF/549961/23/24]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-12-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP0111195572003-12-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.G. KORC SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2010-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHA nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 2812003-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-12-23 do dziś
2. Adresulica FARBIARSKA nr domu 69 kod pocztowy 02-862 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-12-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 25 MAJA 1995 R.2003-12-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORC2003-12-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JANUSZ2003-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-12-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-12-23 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2003-12-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORC2008-07-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ADAM2008-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-07-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2008-07-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-07-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-07-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-11-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 13.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 01.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.20042005-06-07 do dziś
3data złożenia 04.05.2006 okres 1.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-05-11 do dziś
4data złożenia 15.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-20 do dziś
5data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-11-09 do dziś
6data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-11-09 do dziś
7data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-11-09 do dziś
8data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-11-09 do dziś
9data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-11-09 do dziś
10data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-09 do dziś
11data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-09 do dziś
12data złożenia 27.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
13data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
14data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
15data złożenia 19.07.2018 okres OD 31.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16data złożenia 16.07.2018 okres OD 31.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 31.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 31.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
19data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
20data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
21data złożenia 25.04.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-25 do dziś
22data złożenia 25.04.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-04-25 do dziś
23data złożenia 18.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacji31.12.2007 R. ROZWIĄZANIE UMOWY SPÓŁKI NA SKUTEK WYPOWIEDZENIA UMOWY SPÓŁKI PRZEZ JEDNEGO WSPÓLNIKA W DNIU 23.04.2007 R. ZE SKUTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2007 R.2010-05-31 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2014-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEMIŃSKI2014-07-09 do dziś
2. ImionaMARCIN2014-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności31.12.2007 R. ROZWIĄZANIE UMOWY SPÓŁKI NA SKUTEK WYPOWIEDZENIA UMOWY SPÓŁKI PRZEZ JEDNEGO WSPÓLNIKA W DNIU 23.04.2007 R. ZE SKUTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2007 R.2010-05-31 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2010-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów