„INTEGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000183863
Numer REGON: 251589461
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/398019/22/388]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 251589461 NIP 61819736882007-08-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTEGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2018-09-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO nr domu 29 kod pocztowy 40-019 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2018-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.06.2003 R., NOTARIUSZ BEATA AGNIESZKA WOJCIESKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, REP. A NR 2525/2003. 17.11.2003 R., NOTARIUSZ BEATA AGNIESZKA WOJCIESKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU; -ZMIENIONO: § § 2, 19 PKT 5 UMOWY, REP. A NR 4877/2003.2003-12-19 do dziś
220.08.2004 R., REP. A NR 11017/2004, NOTARIUSZ EWA BLADOWSKA-DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU, ZMIENIONO: § 19 UMOWY SPÓŁKI.2004-10-13 do dziś
305.03.2008 R., REP. A NR 4831/2008, NOTARIUSZ ANNA SŁUPIŃSKA-MITAS, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH -ZMIENIONO: § 3, § 8 UST. 1PKT 2, § 9 UST. 2, § 19 UST. 8 UMOWY SPÓŁKI; -SKREŚLONO: § 8 UST. 2, § 16 UST. 7, § 17 UST. 2, § 23 UST. 3.2008-04-29 do dziś
429.06.2010 R., REPERTORIUM A NUMER 6982/2010, NOTARIUSZ MICHAŁ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 15, ZMIANA W UMOWIE SPÓŁKI W ZAKRESIE TREŚCI PAR. 6.2010-10-01 do dziś
505.02.2021R., REP A NR 508/2021 NOTARIUSZ DOMINIKA MICHALEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W TYCHACH 43-100 PRZY AL.BIELSKIEJ 135C/21, ZMIENIONO: § 7 UST.1 I § 8 UST.1 UMOWY SPÓŁKI.2021-04-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMOWICZ2003-12-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MACIEJ2003-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały106 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 53.000,00 ZŁ2021-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego53500,00 ZŁ2021-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu-W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMOWICZ2004-04-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MACIEJ2004-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-04-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKLIMOWICZ2021-04-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-04-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-04-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-01 do dziś
247 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-01 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-01 do dziś
447 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-01 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-10-01 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-10-01 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-10-01 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-10-01 do dziś
956 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2010-10-01 do dziś
1056 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-10-01 do dziś
1156 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-10-01 do dziś
1258 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2010-10-01 do dziś
1358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-10-01 do dziś
1462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-10-01 do dziś
1562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-10-01 do dziś
1663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-10-01 do dziś
1764 91 Z LEASING FINANSOWY2010-10-01 do dziś
1864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-10-01 do dziś
1964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-10-01 do dziś
2068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-10-01 do dziś
2168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-10-01 do dziś
2269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-10-01 do dziś
2370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-10-01 do dziś
2470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-10-01 do dziś
2573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-10-01 do dziś
2673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-10-01 do dziś
2774 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2010-10-01 do dziś
2877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-10-01 do dziś
2977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-10-01 do dziś
3077 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-10-01 do dziś
3146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2010-10-01 do dziś
3281 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-10-01 do dziś
3382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-10-01 do dziś
3482 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2010-10-01 do dziś
3582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-01 do dziś
3685 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2010-10-01 do dziś
3785 20 Z SZKOŁY PODSTAWOWE2010-10-01 do dziś
3885 31 A GIMNAZJA2010-10-01 do dziś
3985 31 B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE2010-10-01 do dziś
4085 31 C LICEA PROFILOWANE2010-10-01 do dziś
4185 42 B SZKOŁY WYŻSZE2010-10-01 do dziś
4246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-10-01 do dziś
4385 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2010-10-01 do dziś
4485 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2010-10-01 do dziś
4585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-10-01 do dziś
4688 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2010-10-01 do dziś
4791 01 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK2010-10-01 do dziś
4893 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2010-10-01 do dziś
4993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-10-01 do dziś
5046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-10-01 do dziś
5147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-01 do dziś
5247 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-01 do dziś
5347 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.07.2003 R. -31.12.2004 R. data złożenia 03.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.07.2003 R. -31.12.2004 R.2005-10-12 do dziś
2data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
3data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
4data złożenia 23.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-17 do dziś
5data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-21 do dziś
6data złożenia 17.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-01 do dziś
7data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-09 do dziś
8data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
9data złożenia 14.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-01 do dziś
10data złożenia 05.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
11data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
12data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
13data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
14data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
15data złożenia 18.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-18 do dziś
16data złożenia 16.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
17data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
18data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-21 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-01 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-09 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.07.2003 R. -31.12.2004 R.2005-10-12 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-17 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-21 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-10-01 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-09-09 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-01 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2021-04-12 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH - „INTEGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH, KRS 0000183863 (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ „INTERNATIONAL HOUSE” Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, KRS 0000130407 (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) POPRZEZ PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA PODSTAWIE: - UCHWAŁY NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA PRZEDMIOTOWYCH SPÓŁEK PODJĘTEJ W DNIU 05 LUTEGO 2021 ROKU, OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA DOMINIKĘ MICHALEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W TYCHACH PRZY ALEI BIELSKIEJ 135C/21 (REP A NR 508/2021); - UCHWAŁY NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA PRZEDMIOTOWYCH SPÓŁEK PODJĘTEJ W DNIU 05 LUTEGO 2021 ROKU, OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA DOMINIKĘ MICHALEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W TYCHACH PRZY ALEI BIELSKIEJ 135C/21 (REP A NR 512/2021).2021-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów