DOCTORAD AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000183754
Numer REGON: 011199697
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2008-07-24
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/18802/8/209]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011199697 NIP 52610332602007-08-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOCTORAD AGENCJA REKLAMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 448512003-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-12-16 do dziś
2. Adresulica PROMENADA nr domu 1/3 kod pocztowy 00-778 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) 07.09.1995 -AKT ZAŁOŻYCIELSKI NOT. ANNA KOTUNIAK W WARSZAWIE REP. A 4241/95 ORAZ AKT ZAŁOŻYCIELSKI Z DN. 20.09.1995 R. REP. A 4567/95 SPORZĄDZONY JAK WYŻEJ. 2) 27.10.2003 REP. A NR 4487/2003 NOTARIUSZ: ANNA KOTUNIAK 00 -950 WARSZAWA, UL. KOPERNIKA 30 ZMIANY: § 5.1, § 6 UST. 1, 3, § 7, § 8 UST. 2, § 9UST. 3, 4, § 10 UST. 3, § 13 UST. 1, 2, 7, 9 PKT E, F, H, I, J, G, § 14 UST. 4 DODANO: § 10 UST. 4, 5, § 13 UST. 102003-12-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIWOWAR2003-12-16 do dziś
2. ImionaRYSZARD2003-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 PLN2006-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-12-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIWOWAR2003-12-16 do dziś
2. ImionaRYSZARD2003-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-16 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 40 Z REKLAMA2003-12-16 do dziś
236 1 PRODUKCJA MEBLI2003-12-16 do dziś
374 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2003-12-16 do dziś
474 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2003-12-16 do dziś
574 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2003-12-16 do dziś
674 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-12-16 do dziś
745 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-12-16 do dziś
852 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-12-16 do dziś
952 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-12-16 do dziś
1092 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2003-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 29.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-10-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-12 do dziś
3data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-27 do dziś
4data złożenia 14.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-21 do dziś
5data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów