SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „LEŚNICA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000183593
Numer REGON: 330239122
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2022-09-23
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/3658/22/640]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-12-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP3302391222003-12-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „LEŚNICA”2003-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJESTROWY VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY KOSZALIN nr w rejestrze ARS 2972003-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat BIAŁOGARDZKI gmina BIAŁOGARD miejscowość BIAŁOGARD2003-12-18 do dziś
2. Adresulica ZAMOYSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 78-200 poczta BIAŁOGARD 2005-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123.06.1997 R. 26.06.2003 R. -NOWE BRZMIENIE STATUTU,2003-12-18 do dziś
222.06.2006 R., ZMIENIONO PARAGRAFY: 15, 28, 45, 77, 105.2006-07-14 do dziś
330.11.2007 ROKU ZMIANA § 4, 6, 8, 11, 12, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 37, 40, 45, 47, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 70, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 86, 88, 91, 92, 97, 100, 101, 105, 108, 112 I 114; DODANO: § 8 (1), 12 (1), 57 (1), 82 (1), 108 (1); SKREŚLONO § 66-68, 98 I 106-107 STATUTU.2008-01-07 do dziś
419.06.2017R. - UCHWALONO NOWY STATUT;2017-08-02 do dziś
514.05.2018R. - NOWE BRZMIENIE STATUTU;2018-08-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2017-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNOWAK2018-08-06 do dziś
2. ImionaELŻBIETA JOANNA2018-08-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARZYŃSKA2022-09-23 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA MAŁGORZATA2022-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPERA2022-09-23 do dziś
2. ImionaIWONA KAROLINA2022-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLEK2019-06-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-12-18 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-07-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-07-04 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-07-04 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-07-04 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-07-04 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-07-04 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-07-04 do dziś
743 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2016-07-04 do dziś
881 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-07-04 do dziś
981 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-07 do dziś
3data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005.R-31.12.2005 R.2006-07-14 do dziś
4data złożenia 11.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-13 do dziś
5data złożenia 19.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-23 do dziś
6data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-13 do dziś
7data złożenia 01.06.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-08 do dziś
8data złożenia 07.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
9data złożenia 08.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-12 do dziś
10data złożenia 24.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
11data złożenia 30.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
12data złożenia 20.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
13data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
14data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
15data złożenia 28.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
16data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
17data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
18data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
19data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005.R-31.12.2005 R.2006-07-14 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-13 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-13 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-08 do dziś
601.01.2010-31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-12 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-21 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-07 do dziś
301.01.2005.R-31.12.2005 R.2006-07-14 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-13 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-23 do dziś
601.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-13 do dziś
701.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-08 do dziś
801.01.2010-31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-12 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-08 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów