„ASTIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000183581
Numer REGON: 090521878
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2019-01-02
Sygnatura akt[RDF/936313/19/932]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP0905218782004-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU nr w rejestrze 18842003-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2003-12-16 do dziś
2. Adresulica WARYŃSKIEGO nr domu 14 nr lokalu 37 kod pocztowy 85-320 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2003-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.11.1991 R., NOT. EMILIA CHOJNOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP. A NR 2387/1991; 17.10.2003 R., NOT. MONIKA GUTMAŃSKA-PAWŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, WEŁNIANY RYNEK NUMER 2, REP. A NR 10584/2003, ZMIENIONO § 1 DO § 8; DODANO § 9 DO 19 UMOWY SPÓŁKI.2003-12-16 do dziś
2-14.05.2004 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 1771/2004, KANCELARIA NOTARIALNA UL. POD BLANKAMI W BYDGOSZCZY, NOTARIUSZ JANINA MIETZ, ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI -16.06.2004 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 2359/2004, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, NOTARIUSZ JANINA MIETZ, ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI2004-06-28 do dziś
3W DNIU 10.11.2004 R. SPORZĄDZONO AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 5799/2004 W KANCELARII NOTARIALNEJ UL. POD BLANKAMI 4/2 W BYDGOSZCZY, NOTARIUSZ JANINA MIETZ ZMIENIONO PAR. 6 PKT 2, PAR. 7 PKT 1, PAR. 8 PKT 2 I DODANO PKT 3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2005-06-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRZESZCZ2003-12-16 do dziś
2. ImionaLESZEK AUGUSTYN2003-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały61 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 39650 ZŁ2014-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRZESZCZ2014-07-31 do dziś
2. ImionaJACEK2014-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16250,00 ZŁ2014-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego55900,00 PLN2005-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I WYSTĘPOWANIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.2003-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRZESZCZ2003-12-16 do dziś
2. ImionaLESZEK AUGUSTYN2003-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoWRZESZCZ2014-07-31 do dziś
2. ImionaJACEK2014-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-07-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-07-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 A UPRAWA ZBÓŻ2003-12-16 do dziś
201 24 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU2003-12-16 do dziś
301 30 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2003-12-16 do dziś
401 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI2003-12-16 do dziś
501 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT2003-12-16 do dziś
602 01 A GOSPODARKA LEŚNA2003-12-16 do dziś
702 01 B SZKÓŁKARSTWO LEŚNE2003-12-16 do dziś
802 02 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2003-12-16 do dziś
915 11 Z PRODUKCJA MIĘSA, Z WYJĄTKIEM DROBIOWEGO I KRÓLICZEGO2003-12-16 do dziś
1015 12 Z PRODUKCJA MIĘSA DROBIOWEGO I KRÓLICZEGO2003-12-16 do dziś
1115 13 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYTWARZANIEM WYROBÓW MIĘSNYCH2003-12-16 do dziś
1201 11 B UPRAWA ZIEMNIAKÓW, KORZENI I BULW O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBII I INULINY2003-12-16 do dziś
1315 31 Z PRZETWÓRSTWO ZIEMNIAKÓW2003-12-16 do dziś
1415 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2003-12-16 do dziś
1515 71 Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2003-12-16 do dziś
1615 72 Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2003-12-16 do dziś
1715 92 Z PRODUKCJA ALKOHOLU ETYLOWEGO2003-12-16 do dziś
1820 10 A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2003-12-16 do dziś
1945 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2003-12-16 do dziś
2045 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-12-16 do dziś
2145 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2003-12-16 do dziś
2245 41 Z TYNKOWANIE2003-12-16 do dziś
2301 11 C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, TO JEST ROŚLIN OLEISTYCH, WŁÓKNISTYCH, BURAKÓW CUKROWYCH, PASTEWNYCH ORAZ PRODUKCJA NASION ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I PASTEWNYCH2003-12-16 do dziś
2445 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2003-12-16 do dziś
2545 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2003-12-16 do dziś
2645 43 B SZTUKATORSTWO2003-12-16 do dziś
2745 44 A MALOWANIE2003-12-16 do dziś
2845 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2003-12-16 do dziś
2950 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2003-12-16 do dziś
3051 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW2003-12-16 do dziś
3151 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2003-12-16 do dziś
3251 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2003-12-16 do dziś
3351 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2003-12-16 do dziś
3401 12 A UPRAWA WARZYW2003-12-16 do dziś
3551 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2003-12-16 do dziś
3651 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2003-12-16 do dziś
3751 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2003-12-16 do dziś
3851 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2003-12-16 do dziś
3951 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2003-12-16 do dziś
4051 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2003-12-16 do dziś
4151 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2003-12-16 do dziś
4251 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2003-12-16 do dziś
4351 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2003-12-16 do dziś
4452 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-12-16 do dziś
4501 12 B UPRAWA GRZYBÓW, KWIATÓW I OZDOBNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH; SZKÓŁKARSTWO ROŚLIN SADOWNICZYCH I OZDOBNYCH2003-12-16 do dziś
4652 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-12-16 do dziś
4752 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA OLEJU DLA CELÓW OPAŁOWYCH, GAZU W BUTLACH, WĘGLA I DREWNA DLA POTRZEB GOSPODARSTWA DOMOWEGO2003-12-16 do dziś
4855 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2003-12-16 do dziś
4955 12 Z HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI2003-12-16 do dziś
5055 30 A RESTAURACJE2003-12-16 do dziś
5155 40 Z BARY2003-12-16 do dziś
5263 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH LĄDOWYCH2003-12-16 do dziś
5363 30 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY2003-12-16 do dziś
5470 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-12-16 do dziś
5570 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-12-16 do dziś
5601 13 Z UPRAWA OWOCÓW, ORZECHÓW ORAZ UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW I PRZYPRAW2003-12-16 do dziś
5770 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-12-16 do dziś
5870 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2003-12-16 do dziś
5974 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2003-12-16 do dziś
6074 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2003-12-16 do dziś
6174 40 Z REKLAMA2003-12-16 do dziś
6201 21 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA2003-12-16 do dziś
6301 22 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW2003-12-16 do dziś
6401 23 Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ2003-12-16 do dziś
6537 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU.2004-06-28 do dziś
6660 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2004-06-28 do dziś
6751 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2004-06-28 do dziś
6863 11 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2004-06-28 do dziś
6963 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2004-06-28 do dziś
7063 12 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2004-06-28 do dziś
7163 12 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2004-06-28 do dziś
7263 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2004-06-28 do dziś
7363 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY.2004-06-28 do dziś
7463 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH, TO JEST PRZEPAKOWYWANIE, ROZPAKOWYWANIE, SPRAWDZANIE JAKOŚCI, WAŻENIE TOWARÓW2004-06-28 do dziś
7571 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2004-06-28 do dziś
7637 20 Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH.2004-06-28 do dziś
7771 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO, TO JEST CIĘŻARÓWEK, CIĄGNIKÓW DROGOWYCH, AUTOBUSÓW, PRZYCZEP I NACZEP, KONTENERÓW, MOTOCYKLI, PRZYCZEP KEMPINGOWYCH I TURYSTYCZNYCH2004-06-28 do dziś
7871 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2004-06-28 do dziś
7971 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2004-06-28 do dziś
8067 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI, TO JEST RZECZOZNAWCÓW DOKONUJĄCYCH WYCENY UBEZPIECZANYCH PRZEDMIOTÓW ORAZ OSZACOWANIA PONIESIONYCH STRAT2004-06-28 do dziś
8125 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2004-06-28 do dziś
8225 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA2004-06-28 do dziś
8360 21 A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI2004-06-28 do dziś
8460 21 B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROGOWY.2004-06-28 do dziś
8560 21 C POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT ROZKŁADOWY.2004-06-28 do dziś
8660 22 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2004-06-28 do dziś
8760 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY.2004-06-28 do dziś
8860 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI.2004-06-28 do dziś
8960 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI.2004-06-28 do dziś
9022 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2005-06-16 do dziś
9150 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH.2005-06-16 do dziś
9250 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH.2005-06-16 do dziś
9350 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2005-06-16 do dziś
9452 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2005-06-16 do dziś
9564 12 A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA2005-06-16 do dziś
9672 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2005-06-16 do dziś
9772 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA.2005-06-16 do dziś
9872 40 Z PRZETWARZANIE DANYCH2005-06-16 do dziś
9972 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2005-06-16 do dziś
10072 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH.2005-06-16 do dziś
10122 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2005-06-16 do dziś
10272 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, TO JEST NAPRAWY KOMPUTERÓW, SKŁADANIE KOMPUTERÓW2005-06-16 do dziś
10392 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2005-06-16 do dziś
10492 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2005-06-16 do dziś
10592 13 Z PROJEKCJA FILMÓW2005-06-16 do dziś
10650 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH.2005-06-16 do dziś
10750 10 B SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2005-06-16 do dziś
10870 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI.2005-06-16 do dziś
10970 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI.2005-06-16 do dziś
11022 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2005-06-16 do dziś
11124 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH2005-06-16 do dziś
11224 65 Z PRODUKCJA NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2005-06-16 do dziś
11325 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH.2005-06-16 do dziś
11425 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH, TO JEST PRODUKCJA WYROBÓW POWSZECHNEGO UŻYTKU Z TWORZYW SZTUCZNYCH, WYPOSAŻENIA KUCHENNEGO, STOŁOWEGO, ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2005-06-16 do dziś
11526 70 Z PRODUKCJA WYROBÓW ZE SKAŁ I KAMIENIA NATURALNEGO.2005-06-16 do dziś
11650 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI, TO JEST UDZIELANIE POMOCY DROGOWEJ, HOLOWANIE, MYCIE, POLEROWANIE, WOSKOWANIE2005-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 data złożenia 02.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20032004-06-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 data złożenia 01.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20042005-06-16 do dziś
3data złożenia 17.09.2007 okres 2006 ROK2007-10-12 do dziś
4data złożenia 30.06.2009 okres 2007 ROK2009-08-06 do dziś
5data złożenia 30.06.2009 okres 2008 ROK2009-08-06 do dziś
6data złożenia 30.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-02 do dziś
7data złożenia 28.06.2011 okres 2010 ROK2011-06-30 do dziś
8data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-07-31 do dziś
9data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-31 do dziś
10data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
11data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
12data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
13data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
14data złożenia 01.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 ROK2007-10-12 do dziś
22007 ROK2009-08-06 do dziś
32008 ROK2009-08-06 do dziś
42009 ROK2010-07-02 do dziś
52010 ROK2011-06-30 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-07-31 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-31 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 ROK2007-10-12 do dziś
22007 ROK2009-08-06 do dziś
32008 ROK2009-08-06 do dziś
42009 ROK2010-07-02 do dziś
52010 ROK2011-06-30 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-07-31 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-31 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
12ROK 20052007-02-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów