FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA B.SKORUPSKA I J.SKORUPSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000183454
Numer REGON: 510747767
Numer NIP: 7431642451
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-11-03
Sygnatura akt[RDF/359993/21/831]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA B.SKORUPSKA I J.SKORUPSKI SPÓŁKA JAWNA2003-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat LIDZBARSKI gmina LIDZBARK WARMIŃSKI miejscowość LIDZBARK WARMIŃSKI2003-12-18 do dziś
2. Adresmiejscowość LIDZBARK WARMIŃSKI ulica OLSZTYŃSKA nr domu 15 G kod pocztowy 11-100 poczta LIDZBARK WARMIŃSKI kraj POLSKA 2010-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA B. SKORUPSKA I J. SKORUPSKI SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ LIDZBARK WARMIŃSKI2009-01-08 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat LIDZBARSKI gmina LIDZBARK WARMIŃSKI miejscowość LIDZBARK WARMIŃSKI2009-01-08 do dziś
3. Adresmiejscowość LIDZBARK WARMIŃSKI ulica OLSZTYŃSKA nr domu 15 G kod pocztowy 11-100 poczta LIDZBARK WARMIŃSKI kraj POLSKA 2009-01-08 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 11.12.1998 R. ANEKS PRZEKSZTAŁCAJĄCY SPÓŁKĘ CYWILNĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ 30.06.2003 R.2003-12-18 do dziś
2UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 17.09.2007 R. ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2007-09-25 do dziś
3UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 01.12.2008 R. ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI2009-01-08 do dziś
431.12.2019 R. ZMIENIONO §4 UMOWY SPÓŁKI.2021-05-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-12-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIEM 30 CZERWCA 2003 NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. BOŻENA SKORUPSKA -ZAŚWIADCZENIE Z DNIA 02.04.2001 NR 2382/2001 O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BURMISTRZA MIASTA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO. JAROSŁAW SKORUPSKI -ZAŚWIADCZENIE Z DNIA 03.04.2001 NR 2245/2000 O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BURMISTRZA MIASTA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO.2003-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKORUPSKA2003-12-18 do dziś
2. ImionaBOŻENA2003-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-12-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-12-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKORUPSKI2003-12-18 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2003-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-12-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-12-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2003-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKORUPSKA2003-12-18 do dziś
2. ImionaBOŻENA2003-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKORUPSKI2003-12-18 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2003-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2020-02-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2021-05-07 do dziś
256 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2021-05-07 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-05-07 do dziś
445 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-05-07 do dziś
510 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2021-05-07 do dziś
646 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2021-05-07 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-05-07 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-24 do dziś
2data złożenia 24.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-10 do dziś
3data złożenia 18.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
4data złożenia 11.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-24 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów