„KOT-GAZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000183089
Numer REGON: 152144362
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-05-06
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/1870/22/134]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 152144362 NIP 94918801262007-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„KOT-GAZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2004-01-23 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica DUNIKOWSKIEGO nr domu 6 kod pocztowy 42-217 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2006-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.11.2003 R. PRZED NOTARIUSZEM EWĄ ROKOWSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W CZĘSTOCHOWIE PRZY ULICY DĄBROWSKIEGO 24/1, REPERTORIUM A NR 3921/20032004-01-23 do dziś
201.03.2006 R. REPERTORIUM A NR 1089/2006, NOTARIUSZ MARIA BIAŁAS, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. KILIŃSKIEGO 40 ZMIANA PAR. 2, PAR. 3, PAR. 4, PAR. 5, PAR. 13 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2006-04-25 do dziś
319.06.2007 R. REPERTORIUM A NR 2498/2007, NOTARIUSZ JOLANTA KRÓLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, AL. JANA PAWŁA II 76/78 -ZMIANA PAR. 5; PAR. 13 UMOWY SPÓŁKI.2007-10-01 do dziś
421.12.2009 R., REP. A NR 4836/2009, NOTARIUSZ MAGDALENA KRÓLAK-POJNAR, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W CZĘSTOCHOWIE PRZY AL. JANA PAWŁA II 76/78 -ZMIENIONO: PAR. 3, PAR. 4, PAR. 5 UST. 2, PAR. 62010-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOVOSIADLYI2022-05-06 do dziś
2. ImionaRUSLAN2022-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2022-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-05-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2006-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-01-11 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-01-11 do dziś
343 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2010-01-11 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-01-11 do dziś
542 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2010-01-11 do dziś
642 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2010-01-11 do dziś
742 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-01-11 do dziś
842 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-01-11 do dziś
942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-11 do dziś
1043 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-11 do dziś
1143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-01-11 do dziś
1242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-01-11 do dziś
1342 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2010-01-11 do dziś
1443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-01-11 do dziś
1543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-01-11 do dziś
1643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-01-11 do dziś
1743 31 Z TYNKOWANIE2010-01-11 do dziś
1843 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-01-11 do dziś
1943 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-01-11 do dziś
2043 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-01-11 do dziś
2143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-01-11 do dziś
2249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-01-11 do dziś
2349 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2010-01-11 do dziś
2468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 24.11.2003 -31.12.2003 data złożenia 31.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 24.11.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 24.11.2003 -31.12.20032004-09-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 20.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-08 do dziś
3data złożenia 07.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-28 do dziś
4data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
5data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-05 do dziś
6data złożenia 22.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
7data złożenia 18.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-10 do dziś
8data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-28 do dziś
201.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-05 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-10 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-06-28 do dziś
201.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-05 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-10 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
15. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SR W CZĘSTOCHOWIE XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS SYGN. AKT CZ.XVII NS-REJ.KRS/51/12/013, REPREZENTOWANIE PODMIOTU PRZED ORGANEM KONTROLI SKARBOWEJ I JEGO PRACOWNIKAMI UPOWAŻNIONYMI DO PROWADZENIA POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO OBEJMUJĄCEGO SWYM ZAKRESEM RZETELNOŚĆ DEKLAROWANYCH PODSTAW OPODATKOWANIA ORAZ PRAWIDŁOWOŚĆ OBLICZANIA I WPŁACANIA PODATKU VAT ZA OKRES OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2008 R. I OD STYCZNIA DO SIERPNIA 2009 R. ORAZ W EWENTUALNYCH POSTĘPOWANIACH ODWOŁAWCZYCH. POSTANOWIENIE Z DN. 26-11-2013 R. SR W CZĘSTOCHOWIE XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, SYGN. AKT CZ.XVII NS-REJ/4512/13/922, W CELU REPREZENTOWANIA PODMIOTU W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM PROWADZONYM PRZEZ NACZELNIKA PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W CZĘSTOCHOWIE W CELU WYEGZEKWOWANIA ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI NALEŻNYCH Z TYTUŁU PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ZA OKRES OD LUTEGO DO GRUDNIA 2008 R. WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI DYREKTORA UKS W KATOWICACH NR UKS 2493/W1P2/42/63/11/324/025 Z DNIA 29-06-2012 R. ORAZ ZA OKRES OD LUTEGO DO CZERWCA ROKU 2009 WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI DYREKTORA UKS W KATOWICACH NR UKS 2493/W1P2/42/63/11/325/025 Z DNIA 29-06-2012 R. POSTANOWIENIE SR W CZĘSTOCHOWIE XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS, SYGN. AKT CZ. XVII NS REJ 599/14/016, REPREZENTOWANIE PODMIOTU W ZAKRESIE DORĘCZENIA ZAWIADOMIENIA NACZELNIKA PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W CZĘSTOCHOWIE O NIEROZPOCZĘCIU LUB ZAWIESZENIU BIEGU TERMINU PRZEDAWNIENIA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO W PRZYPADKU WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O PRZESTĘPSTWO SKARBOWE LUB WYKROCZENIE SKARBOWE ORAZ O ROZPOCZĘCIU LUB DALSZYM BIEGU TERMINU PRZEDAWNIENIA PO UPŁYWIE OKRESU ZAWIESZENIA W ZWIĄZKU Z ZALEGŁOŚCIAMI SPÓŁKI W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ZA OKRES OD LUTEGO 2008 R. DO GRUDNIA 2008 R. WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI DYREKTORA UKS W KATOWICACH O NR UKS 2493/W1P2/42/63/11/324/025 Z DN. 29.06.2012 R. ORAZ ZA OKRES OD LUTEGO 2009 R. DO CZERWCA 2009 R. WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI DYREKTORA UKS W KATOWICACH O NR UKS 2493/ W1P2/42/63/11/325/025 Z DNIA 29.06.2012 R.2014-09-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYS2014-01-21 do dziś
2. ImionaJERZY2014-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-21 do dziś
6. Data powołania kuratora09.02.20122014-01-21 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów