MESS-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000183037
Numer REGON: 015636841
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-09-21
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/51282/14/691]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015636841 NIP 53617415882021-09-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMESS-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica - nr domu - nr lokalu - kod pocztowy - poczta - kraj POLSKA 2014-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.11.2003 REPERTORIUM A NR 8499/2003, REMIGIUSZ JAŚKIEWICZ ASESOR NOTARIALNY, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA KOREWICKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. SOLEC 66/47.2003-12-19 do dziś
218 LUTEGO 2005 ROKU ZA REP. A NR 636/2005 NOTARIUSZ WANDA OSIECKA-SOROKO KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO POPRZEZ PRZENIESIENIE SIEDZIBY SPÓŁKI DO ŁOMIANEK ZMIANA PAR. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO POPRZEZ ZMIANĘ FIRMY SPÓŁKI ZMIANA PAR. 5 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA ZMIANA PAR. 7, 10, 18, 19, 20 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2005-03-08 do dziś
317.11.2008 R. REPERTORIUM A NR 7274/08, KANCELARIA NOTARIALNA MONIKA LECHOWICZ NOTARIUSZ 05-660 WARKA, ZMIANA PAR. 2, 5.2009-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREMISIEWICZ2010-06-17 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2010-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,00 ZŁ2010-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-06-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2003-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaREMISIEWICZ2010-06-17 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2010-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-01-30 do dziś
214 1 PRODUKCJA ODZIEŻY, Z WYŁĄCZENIEM WYROBÓW FUTRZARSKICH2009-01-30 do dziś
314 3 PRODUKCJA ODZIEŻY DZIANEJ2009-01-30 do dziś
415 20 PRODUKCJA OBUWIA2009-01-30 do dziś
541 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-01-30 do dziś
646 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2009-01-30 do dziś
746 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-01-30 do dziś
846 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-01-30 do dziś
947 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-30 do dziś
1047 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-30 do dziś
1147 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-30 do dziś
1247 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-30 do dziś
1347 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-30 do dziś
1449 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2009-01-30 do dziś
1549 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2009-01-30 do dziś
1652 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2009-01-30 do dziś
1752 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-01-30 do dziś
1855 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-01-30 do dziś
1956 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-01-30 do dziś
2058 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2009-01-30 do dziś
2158 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2009-01-30 do dziś
2262 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-01-30 do dziś
2368 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-01-30 do dziś
2468 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-01-30 do dziś
2568 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2009-01-30 do dziś
2673 1 REKLAMA2009-01-30 do dziś
2777 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-01-30 do dziś
2877 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2009-01-30 do dziś
2979 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2009-01-30 do dziś
3092 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2009-01-30 do dziś
3193 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-01-30 do dziś
3296 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2009-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów