ENERGETYKA CIEPLNA „HALEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PIENIĘŻNIE W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000182943
Numer REGON: 170392206
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-12
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2017-09-07
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/8946/17/189]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP1703922062004-01-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGETYKA CIEPLNA „HALEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PIENIĘŻNIE W LIKWIDACJI2004-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ELBLĄGU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 1235 3. NIE2004-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat BRANIEWSKI gmina PIENIĘŻNO miejscowość PIENIĘŻNO2004-01-12 do dziś
2. Adresulica DWORCOWA nr domu 15 nr lokalu A kod pocztowy 14-520 poczta PIENIĘŻNO kraj POLSKA 2004-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.08.1997 R. NOTARIUSZ A. SARGUN, KANCELARIA NOTARIALNA W MALBORKU, REP. A NR 5010/972004-01-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-12 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiNOWY GŁOS ELBLĄGA2004-01-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „HALEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1707282732004-01-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 3.949 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 394.900, -ZŁ2004-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego464600,00 PLN2004-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJANOWICZ2004-01-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MARIAN2004-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-12 do dziś
21. NazwiskoWIŚNIEWSKI2004-01-12 do dziś
2. ImionaHENRYK ANDRZEJ2004-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-12 do dziś
31. NazwiskoIWASZKIEWICZ2004-01-12 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2004-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy140 WYTWARZANIE, PRZETWARZANIE I DOSTARCZANIE ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY C.O., CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I PARY TECHNOLOGICZNEJ2004-01-12 do dziś
245 EKSPLOATACJA, BUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO2004-01-12 do dziś
328 PRODUKCJA URZĄDZEŃ MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, EKSPORT I IMPORT TAKICH URZĄDZEŃ2004-01-12 do dziś
451 PROWADZENIE DODATKOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NIE KOLIDUJĄCEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ PODSTAWOWĄ2004-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. -OD 01.01.2004 R. DO 28.06.2004 R. data złożenia 08.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. -OD 01.01.2004 R. DO 28.06.2004 R.2004-10-08 do dziś
2data złożenia 27.09.2007 okres 2005 ROK2007-10-04 do dziś
3data złożenia 27.09.2007 okres 2006 ROK2007-10-04 do dziś
4data złożenia 04.09.2008 okres ZA 2007 ROK2008-09-18 do dziś
5data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-03 do dziś
6data złożenia 24.06.2010 okres 2009 ROK2010-06-25 do dziś
7data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.2010 R.2011-08-16 do dziś
8data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2007-10-04 do dziś
22006 ROK2007-10-04 do dziś
3ZA 2007 ROK2008-09-18 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-03 do dziś
52009 ROK2010-06-25 do dziś
601.01.2010-31.12.2010 R.2011-08-16 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. -OD 01.01.2004 R. DO 28.06.2004 R.2004-10-08 do dziś
22005 ROK2007-10-04 do dziś
32006 ROK2007-10-04 do dziś
4ZA 2007 ROK2008-09-18 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-03 do dziś
62009 ROK2010-06-25 do dziś
701.01.2010-31.12.2010 R.2011-08-16 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacji29.06.2004 R. NOTARIUSZ JERZY TYMOSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ORNECIE REP. A NR 3226/20042004-10-08 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2004-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2004-10-08 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki29.06.2004 R. NOTARIUSZ JERZY TYMOSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ORNECIE REP. A NR 3226/20042004-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów