„GSG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000182887
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2004-01-15
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/25010/3/699]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP0115947842003-12-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GSG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2004-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 461232003-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-12-16 do dziś
2. Adresulica PRYMASA 1000-LECIA nr domu 62 kod pocztowy 01-424 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.02.1996 R., KATARZYNA MARIA SZACHUŁOWICZ NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA, 00-676 WARSZAWA, UL. MARSZAŁKOWSKA 53 M.22, REP. A 620/96 UMOWA SPÓŁKI2003-12-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANECZEK2003-12-16 do dziś
2. ImionaJAN CZESŁAW2003-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1 UDZIAŁ 1800,00 PLN2003-12-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYSZ2003-12-16 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2003-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1 UDZIAŁ 1.960,00 PLN2003-12-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000,00 PLN2003-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2003-12-16 do dziś
252 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-12-16 do dziś
374 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-30.12.2003 data złożenia 30.12.20032004-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacjiCZESŁAWA KOŁCUN NOTARIUSZ W WARSZAWIE UL. OGRODOWA 9 -AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.12.2003 R., REP. A 17974/2003. /UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW DOT. ROZWIĄZANIA SPÓŁKI PO PRZEPROWADZENIU LIKWIDACJI/.2004-01-15 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówWSZYSCY LIKWIDATORZY ŁĄCZNIE2004-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKACZMAREK2004-01-15 do dziś
2. ImionaTOMASZ WOJCIECH2004-01-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-15 do dziś
21. NazwiskoDOMAŃSKI2004-01-15 do dziś
2. ImionaMARIUSZ RYSZARD2004-01-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-15 do dziś
31. NazwiskoJANECZEK2004-01-15 do dziś
2. ImionaJAN CZESŁAW2004-01-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-15 do dziś
41. NazwiskoPRZYBYSZ2004-01-15 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2004-01-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2004-01-15 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiCZESŁAWA KOŁCUN NOTARIUSZ W WARSZAWIE UL. OGRODOWA 9 AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.12.2003 R., REP. A 17974/2003. /UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW DOT. ROZWIĄZANIA SPÓŁKI PO PRZEPROWADZENIU LIKWIDACJI/.2004-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów