SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOMUNALNA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000182748
Numer REGON: 001090382
Numer NIP: 7661575190
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-09-12
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/18777/22/344]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-12-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010903822003-12-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOMUNALNA”2003-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PILE nr w rejestrze 2852003-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WĄGROWIECKI gmina WĄGROWIEC miejscowość WĄGROWIEC2003-12-11 do dziś
2. Adresulica OSIEDLE KOLEJOWE nr domu 6B kod pocztowy 62-100 poczta WĄGROWIEC 2003-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu108.12.1995 R. 16.09.2003 R. -UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU.2003-12-11 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 7 Z DNIA 26.06.2006 R. ZMIENIONO TREŚĆ: § 2, § 16 UST. 1, 2, DO TREŚCI § 16 DODANO UST. 5-7, § 20 UST. 1, § 21, W § 22 UST. 1 DODANO PKT 9, § 24, § 25, § 28 UST. 3 I 4, W § 30 DODANO UST. 5, 6, § 36, § 40, § 44 UST. 1 DODANO PKT 32, § 62 UST. 1, § 63 UST. 1, SKREŚLONO § 67 UST. 2, § 67 UST. 5, SKREŚLONO § 68 PKT 1, SKREŚLONO § 72, ZMIENIONO § 74, W TREŚCI § 81 SKREŚLONO UST. 2, SKREŚLONO § 109, ZMIENIONO § 118, § 120, § 123 UST. 2, § 124, SKREŚLONO § 125, ZMIENIONO § 126, SKREŚLONO § 127, ZMIENIONO § 128, SKREŚLONO §§ 129-131, ZMIENIONO § 132, § 135, § 139, W TREŚCI § 147 DODANO UST. 5, § 148 UST. 3 PKT 2, § 150 UST. 2 I 3.2006-09-11 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 07.12.2007 R. ZATWIERDZONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁDZIELNI.2008-02-04 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 7 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 29.06.2009 R. ZMIENIONO: TREŚĆ § 60 PKT 1 STATUTU SPÓŁDZIELNI2009-10-12 do dziś
5DATA ZMIANY: 07.06.2018R. - ZMIENIONO NUMERACJĘ DOTYCHCZASOWYCH PARAGRAFÓW NA NOWE: §§ 8-9 NA §§ 7-8, §§ 16-17 NA §§ 14-15, §§ 26-34 NA §§ 18-26, §§ 35-46 NA §§ 29-40, §§ 47-51 NA §§ 42-46, §§ 52-56 NA §§ 48-52, § 60 NA § 54, §§ 62-66 NA §§ 56-60, §§ 156-158 NA §§112-114, §§160-161 NA §§116-117; - ZMIENIONO DOTYCHCZASOWE PARAGRAFY NA NOWE: ZMIENIONO § 4, § 17 PKT 5 (NOWY § 15 PKT 5), § 34 (NOWY § 26), § 46 (NOWY § 40), § 47 UST. 2 I 6 (NOWY § 42 UST. 2 I 6), § 48 (NOWY § 43), § 49 (NOWY § 44), § 52 UST.3 (NOWY § 48 UST. 3), § 54 (NOWY § 50), § 66 PKT 3 (NOWY § 60 PKT 3); - UCHYLONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: UCHYLONO DOTYCHCZASOWE § 5 PKT 3, § 7, § 36 UST.7 (NOWY § 30 UST. 7), §§ 162-180; - DODANO NOWE PARAGRAFY: §§ 9-13, §§ 16-17, § 27, § 28, § 41, § 47, § 53, § 55, §§ 61-111, § 115, §§ 118-133, §§ 135-137.2019-05-08 do dziś
6ZMIANA STATUTU SPÓŁDZIELNI W DNIACH 01.06.-10.06.2020R. (USTALONO NOWY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI).2020-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSOBERSKA2011-09-16 do dziś
2. ImionaIWONA MAŁGORZATA2011-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-01-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-16 do dziś
21. NazwiskoWOŹNIAK2004-12-14 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2004-12-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-12-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK2004-12-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-12-14 do dziś
31. NazwiskoSTOLARCZYK2003-12-11 do dziś
2. ImionaMAREK MARIAN2003-12-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-12-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPYCHAŁA2022-09-12 do dziś
2. ImionaRENATA2022-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKA2022-09-12 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2022-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANISZEWSKA2019-07-31 do dziś
2. ImionaEWA ROZALIA2019-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOGOLEWSKI2019-07-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2019-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-31 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIMIAK2022-09-12 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-09-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-09-17 do dziś
268 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-09-17 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE2020-09-17 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 28.12.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 28.12.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 28.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2005-01-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 26.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-09 do dziś
3data złożenia 18.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-11 do dziś
4data złożenia 29.08.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-11 do dziś
5data złożenia 21.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-06 do dziś
6data złożenia 07.10.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-12 do dziś
7data złożenia 25.11.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-23 do dziś
8data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
9data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
10data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-12 do dziś
11data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
12data złożenia 21.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
13data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
14data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
15data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
16data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
17data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
18data złożenia 20.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
19data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2005-01-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-01-03 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-11 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-11 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-06 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-12 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-23 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-12 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2005-01-03 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2005-01-03 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-01-03 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-09 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-11 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-11 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-06 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-12 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-23 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
1201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-12 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów