SAMI SWOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000182742
Numer REGON: 356769390
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-08
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2011-07-08
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/13725/11/578]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP3567693902005-06-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSAMI SWOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2003-12-11 do dziś
2. Adresulica ŚW.TERESY nr domu 2 nr lokalu 2 kod pocztowy 31-134 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2003-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.09.2003 R.KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ASESOR NOTARIALNY TADEUSZ SZELIGA ZASTĘPCA NOTARIUSZ IWONY CYZ-HEJMO, REPERTORIUM A NR 8625/2003 -UMOWA SPÓŁKI.2003-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANEK2003-12-11 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2003-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WARTOŚĆ 15000 ZŁ2003-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASZEK2003-12-11 do dziś
2. ImionaALA2003-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 70 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WARTOŚĆ 35000 ZŁ2003-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2003-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASZEK2003-12-11 do dziś
2. ImionaALA2003-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANEK2003-12-11 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2003-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES2003-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 70 B IMPORT, EXPORT, HANDEL HURTOWY ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI POCHODZENIA KRAJOWEGO I ZAGRANICZNEGO W TYM ARTYKUŁAMI BRANŻY ZABAWKARSKIEJ2003-12-11 do dziś
255 HOTELE I RESTAURACJE2003-12-11 do dziś
363 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2003-12-11 do dziś
452 12 Z HANDEL DETALICZNY ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI POCHODZENIA KRAJOWEGO I ZAGRANICZNEGO W TYM ARTYKUŁAMI BRANŻY ZABAWKARSKIEJ2003-12-11 do dziś
536 50 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2003-12-11 do dziś
618 20 PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH W TYM KARNAWAŁOWYCH2003-12-11 do dziś
722 22 Z USŁUGI POLIGRAFICZNE, W TYM WYKONYWANIE NADRUKÓW NA BALONACH2003-12-11 do dziś
872 10 Z USŁUGI INFORMATYCZNE2003-12-11 do dziś
970 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI2003-12-11 do dziś
1070 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI2003-12-11 do dziś
1160 21 C POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT ROZKŁADOWY2003-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 27.06.20052005-06-29 do dziś
2data złożenia 26.06.2006 okres 20052006-07-01 do dziś
3data złożenia 02.07.2007 okres 20062007-07-10 do dziś
4data złożenia 01.09.2008 okres 2007 ROK2008-10-28 do dziś
5data złożenia 09.07.2010 okres 20092010-07-30 do dziś
6data złożenia 24.06.2011 okres 2010 ROK2011-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004- 31.12.20042005-06-29 do dziś
220052006-07-01 do dziś
320062007-07-10 do dziś
42007 ROK2008-10-28 do dziś
520092010-07-30 do dziś
62010 ROK2011-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-06-29 do dziś
220052006-07-01 do dziś
320062007-07-10 do dziś
42007 ROK2008-10-28 do dziś
520092010-07-30 do dziś
62010 ROK2011-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów