A.R.T PUBLIC RELATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000182661
Numer REGON: 006914793
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/307679/21/181]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP0069147932003-12-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.R.T PUBLIC RELATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY nr w rejestrze 152012003-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-12-12 do dziś
2. Adresulica MOKOTOWSKA nr domu 21 nr lokalu 6 kod pocztowy 00-560 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA24.02.1988 R. REP. A-II-2243/88, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W WARSZAWIE, NOTARIUSZ PIOTR SOROKA; AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.11.2003 R. REP. A-7525/2003, NOTARIUSZ MARIA ALICJA JANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;2003-12-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOZIŃSKI2003-12-12 do dziś
2. ImionaJACEK ANDRZEJ2003-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2003-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-12-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE S-KĘ SAMODZIELNIE2003-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOZIŃSKI2003-12-12 do dziś
2. ImionaJACEK ANDRZEJ2003-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-12-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKAZBERUK2003-12-12 do dziś
2. ImionaNATALIA2003-12-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-12 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2003-12-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 1 HOTELE2003-12-12 do dziś
255 30 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2003-12-12 do dziś
355 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING2003-12-12 do dziś
474 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2003-12-12 do dziś
574 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-12-12 do dziś
674 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2003-12-12 do dziś
774 40 Z REKLAMA2003-12-12 do dziś
874 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY2003-12-12 do dziś
974 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2003-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.03.2019 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-03-13 do dziś
2data złożenia 13.03.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-03-13 do dziś
3data złożenia 13.03.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-13 do dziś
4data złożenia 13.03.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-13 do dziś
5data złożenia 13.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-13 do dziś
6data złożenia 13.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-13 do dziś
7data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
8data złożenia 05.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-05 do dziś
9data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-03-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-03-13 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-13 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-13 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-13 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-13 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-05 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-03-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-03-13 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-13 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-13 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-13 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-13 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-05 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów