ELECTRIC - KTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000182634
Numer REGON: 278069677
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/512950/23/145]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaELECTRIC - KTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI2017-10-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2003-12-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica SIEMIANOWICKA nr domu 5A kod pocztowy 40-301 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2008-12-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.05.2003 R., REPERT.A NR 3670/2003, NOTARIUSZ BARBARA WACHLA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE PRZY UL. KOŁŁĄTAJA2003-12-16 do dziś
228.10.2003 R., REPERT.A NR 9178/2003 NOTARIUSZ BARBARA WACHLA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 1 -ZMIANA PAR. 5 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2003-12-16 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 02.07.2007 R., REP. A NR 3870/2007, PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA HAŁASĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W TARNOWIE PRZY UL. SOWIŃSKIEGO 18; ZMIENIONO PAR. 6 UST. 1 I PAR. 11 UST. 3 I 4 UMOWY SPÓŁKI AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 02.11.2007 R., REP. A NR 8254/2007, PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA HAŁASĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W TARNOWIE PRZY UL. SOWIŃSKIEGO 18; ZMIENIONO PAR. 11 UST. 3, 4 I 5 UMOWY SPÓŁKI2008-02-06 do dziś
4AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 07.01.2009 R., REP. A NR 28/2009, PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ MAZUR-KUŁAKOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. ŚW.TERESY NR 12; ZMIENIONO: PAR. 6 PUNKT 2 UMOWY SPÓŁKI2009-10-15 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.12.2009 R. REP. A 687/2009, NOTARIUSZ ANNA GĄSIENICA KANCELARIA NOTARIALNA ANNA GĄSIENICA NOTARIUSZ UL. LWOWSKA 2A/38, 30-548 KRAKÓW UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW DOTYCHCZASOWA TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI ZOSTAŁA W CAŁOŚCI UCHYLONA I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE2010-02-26 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.05.2010 R. REP. A NUMER 942/2010, NOTARIUSZ ANNA GĄSIENICA, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA GĄSIENICA NOTARIUSZ, UL. LWOWOSKA 2A/38, 30-548 KRAKÓW UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW DOTYCHCZASOWA TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI ZOSTAŁA ZMIENIONA W § 1. ZMIENIONO NAZWĘ SPÓŁKI2010-07-26 do dziś
728.05.2013R. REP. A NR 2146/2013, NOTARIUSZ ANNA GĄSIENICA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: OZNACZENIE PUNKTU 3.3.4. ZMIENIONA NA OZNACZENIE 3.3.5. I NADANO NOWE BRZMIENIE, W PUNKCIE 3.3.4. WPROWADZONO NOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMORZENIA UDZIAŁÓW, W PUNKCIE 4.1.4.1. LIT. F) NADANO NOWE BRZMIENIE, W PUNKCIE 4.3.4.2. NADANO NOWE BRZMIENIE.2013-07-22 do dziś
8AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.07.2014 R., REP. A NUMER 2830/2014 NOTARIUSZ ANNA GĄSIENICA, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA GĄSIENICA DR.HAB. PAWEŁ CZUBIK, UL. LWOWSKA 2A/38, 30-548 KRAKÓW ZMIANA W PKT. 1.1.1.1. I 1.1.1.2. UMOWY SPÓŁKI2014-08-11 do dziś
9AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.12.2016R.-REPERTORIUM A 3651/2016. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ ANNĘ GĄSIENICĘ,KANCELARIA NOTARIALNA ANNA GĄSIENNICA,PAWEŁ CZUBIK NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA UL.LWOWWSKA 2A/38 30-548 KRAKÓW -ZMIENINO PKT 1.1.1 UMOWY SPÓŁKI,NADAJĄC MU NOWE BRZMIENIE2017-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaELECTRIC-KR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3563737512014-10-21 do dziś
4. Numer KRS0000077349 2014-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000, 00 ZŁ2014-10-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-12-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2008-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI, JAK RÓWNIEŻ, ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ SKŁADA ZARZĄD. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY BRUTTO 500.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO, NATOMIAST ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ PONAD WYMIENIONĄ KWOTĘ WYMAGAĆ BĘDZIE ŁĄCZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.2010-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBZDEŃ2015-10-22 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2015-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-10-22 do dziś
PREZES ZARZĄDU2016-09-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYG2003-12-16 do dziś
2. ImionaMARIAN2003-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-16 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOLARZ2003-12-16 do dziś
2. ImionaMARCIN WOJCIECH2003-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-16 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSOJAT2016-11-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2016-11-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-11-09 do dziś
21. NazwiskoSOŁEK2016-08-31 do dziś
2. ImionaROMAN2016-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-02-26 do dziś
227 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2010-02-26 do dziś
328 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-26 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-02-26 do dziś
533 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-02-26 do dziś
633 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-02-26 do dziś
733 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-02-26 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-02-26 do dziś
946 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-02-26 do dziś
1027 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 data złożenia 29.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20032004-09-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-05 do dziś
3data złożenia 16.06.2006 okres 2005 ROK2006-07-21 do dziś
4data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-19 do dziś
5data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
6data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-15 do dziś
7data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-26 do dziś
8data złożenia 03.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-23 do dziś
9data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
10data złożenia 12.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
11data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
12data złożenia 13.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
13data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
14data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
15data złożenia 27.07.2017 okres OD 01.01.2017 DO 29.05.20172017-09-18 do dziś
16data złożenia 12.07.2018 okres OD 30.05.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17data złożenia 17.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
18data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
19data złożenia 09.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
20data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
21data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-10-15 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-26 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-08-23 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-19 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-15 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-26 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-23 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-05 do dziś
22005 ROK2006-07-21 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-19 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-10-15 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-26 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-23 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ X GOSPODARCZY nr X GU 63/17/5 data 30.05.20172017-10-20 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoUPADŁOŚĆ2017-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYMEK2017-10-20 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2017-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-20 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów