BURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000182630
Numer REGON: 431203459
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-09
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2020-11-02
Sygnatura akt[RDF/268480/20/574]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP4312034592003-12-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 46552003-12-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2003-12-09 do dziś
2. Adresulica MEŁGIEWSKA nr domu 38C kod pocztowy 20-234 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2003-12-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@BURY.PL2016-11-22 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BURY.PL2016-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.01.2000 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA SIEROCKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE, REP. A.NR 53/00 11.01.2000 R.- NOTARIUSZ MAŁGORZATA SIEROCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 164/00 19.11.2003 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ TATARA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE, REP. A.NR 1492/2003, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY SPÓŁKI.2003-12-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 28.04.2009 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE, NOTARIUSZ ANDRZEJ TATARA; REPERTORIUM A NR 2127/2009 ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI.2009-05-28 do dziś
319.01.2017 R. - AKT NOTARIALNY REP. A NR 402/2017, NOTARIUSZ ANDRZEJ TATARA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIENIONO: § 7 UST. 1; § 8; § 9; § 10 UST. 4; § 20 UST. 1; § 23; § 24 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2017-04-20 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.12.2017 R., REP. A NR 8291/2017, NOTARIUSZ PAWEŁ MRÓZ, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE. ZMIENIONO § 26 UMOWY SPÓŁKI.2018-01-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURY2003-12-09 do dziś
2. ImionaJACEK2003-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały525 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 525.000,00 ZŁ2017-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURY2003-12-09 do dziś
2. ImionaBOGDAN2003-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały525 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 525.000,00 ZŁ2017-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1050000,00 ZŁ2017-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2017-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURY2003-12-09 do dziś
2. ImionaJACEK2003-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-12-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURY2003-12-09 do dziś
2. ImionaBOGDAN2003-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-12-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2009-05-28 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-05-28 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-05-28 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-05-28 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2009-05-28 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-05-28 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-05-28 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-05-28 do dziś
946 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2017-04-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 05.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
3data złożenia 13.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-22 do dziś
4data złożenia 21.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-22 do dziś
5data złożenia 04.06.2007 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-06 do dziś
6data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
7data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
8data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-24 do dziś
9data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
10data złożenia 12.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-21 do dziś
11data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
12data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
13data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
14data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
15data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-28 do dziś
16data złożenia 30.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.08.20192019-12-30 do dziś
17data złożenia 02.11.2020 okres OD 01.09.2019 DO 31.08.20202020-11-02 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-22 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-22 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-06 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-06-24 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-21 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.08.20192019-12-30 do dziś
15OD 01.09.2019 DO 31.08.20202020-11-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-22 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-06-22 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-06-06 do dziś
501.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-06-24 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-06-21 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-28 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.08.20192019-12-30 do dziś
16OD 01.09.2019 DO 31.08.20202020-11-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-03 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-22 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-06-22 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-06-06 do dziś
601.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-26 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-06-24 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-06-21 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-28 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.08.20192019-12-30 do dziś
17OD 01.09.2019 DO 31.08.20202020-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2017-04-20 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE, TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU BURY TRADE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA BURY SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ). UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BURY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU PRZEZ PRZEJĘCIE BURY TRADE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 19 STYCZNIA 2017 ROKU, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA TATARĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE, REP. A NR 402/2017.2017-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów