„EMSOLD-POLEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000182432
Numer REGON: 005449390
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-09
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-07-08
Sygnatura akt[RDF/403430/22/817]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP0054493902003-12-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EMSOLD-POLEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY W SZCZECINIE nr w rejestrze 13812003-12-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2003-12-09 do dziś
2. Adresulica DĄBSKA nr domu 70 kod pocztowy 70-786 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2003-12-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.09.1990 R., W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM W SZCZECINIE, NOTARIUSZ MARZENA MIKOŁAJCZYK, REP. A NR 5670/1990 27.11.2003 R., KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, NOTARIUSZ HELENA POSYNIAK, ZMIANA: §6, §7, §8, §12, §28 UMOWY SPÓŁKI2003-12-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMSOLD-GESELLSCHAFT GERT HELMERS GMBH&CO.KG2003-12-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ2019-08-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-08-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 PLN2003-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport140000,00 PLN2003-12-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2003-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHELMERS2004-08-23 do dziś
2. ImionaHANNO2004-08-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-09-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-08-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHELMERS2004-08-23 do dziś
2. ImionaHAYO2004-08-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR SPÓŁKI2004-08-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2021-01-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy115 20 Z PRODUKCJA OBUWIA2021-01-25 do dziś
222 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2021-01-25 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 05.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-08-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-30 do dziś
3data złożenia 05.06.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-06-14 do dziś
4data złożenia 03.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-09 do dziś
5data złożenia 01.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-08 do dziś
6data złożenia 14.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-23 do dziś
7data złożenia 30.06.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-06 do dziś
8data złożenia 02.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-19 do dziś
9data złożenia 12.06.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-28 do dziś
10data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-18 do dziś
11data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
12data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
13data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
14data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-10 do dziś
15data złożenia 09.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-17 do dziś
16data złożenia 19.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-19 do dziś
17data złożenia 27.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-27 do dziś
18data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-06-14 do dziś
21 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-09 do dziś
31 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-08 do dziś
41 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-23 do dziś
51 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-06 do dziś
61 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-19 do dziś
71 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-28 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-10 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-17 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-19 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-27 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-08-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-30 do dziś
31 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-06-14 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-09 do dziś
51 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-08 do dziś
61 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-23 do dziś
71 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-06 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-19 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-18 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-10 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-17 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-19 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-27 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów