SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „NOWA”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000182422
Numer REGON: 330258272
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-06-08
Sygnatura akt[RDF/387241/22/188]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-12-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP3302582722003-12-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „NOWA”2003-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KOSZALINIE nr w rejestrze 1332003-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina KOŁOBRZEG miejscowość KOŁOBRZEG2003-12-16 do dziś
2. Adresulica ŚWIĘTEGO WOJCIECHA nr domu 12 kod pocztowy 78-100 poczta KOŁOBRZEGU 2003-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu105.08.1993 R. 13.06.2003 R. UCHWALONO NOWY STATUT2003-12-16 do dziś
230.06.2006 R. ZMIANA PARAGRAFÓW: 8, 13, 15, 18, 21, 22, 25, 27, 36, 46, 100, 101, 104, 113, 114, 140, 144;2006-11-20 do dziś
3ZMIANY W STATUCIE Z DNIA 19.11.2007 R.: DOTYCHCZASOWE ZAPISY § 1 -§ 115 STATUTU OTRZYMUJĄ NOWE BRZMIENIE WRAZ Z NOWYM OZNACZENIEM DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW, NATOMIAST DOTYCHCZASOWA TREŚĆ § 156 OTRZYMUJE NUMER 1162008-02-28 do dziś
4ZMIANA STATUTU Z DNIA 17.05.2018 R. UCHWALENIE NOWEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI2018-06-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDAWID2019-07-08 do dziś
2. ImionaMARIA ALEKSANDRA2019-07-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-08 do dziś
21. NazwiskoSKROBEK2015-07-06 do dziś
2. ImionaJÓZEF2015-07-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-07-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-07-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-06 do dziś
31. NazwiskoCHMIEL2006-11-20 do dziś
2. ImionaRYSZARD2006-11-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-11-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2006-11-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUSKI2022-05-20 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW STANISŁAW2022-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2019-07-08 do dziś
2. ImionaDANUTA PELAGIA2019-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYSKA2019-07-08 do dziś
2. ImionaHALINA2019-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-11 do dziś
2data złożenia 19.10.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-11-20 do dziś
3data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-18 do dziś
4data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
5data złożenia 17.06.2009 okres 2008 R.2009-06-18 do dziś
6data złożenia 21.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
7data złożenia 10.06.2011 okres 2010 R.2011-06-14 do dziś
8data złożenia 27.06.2012 okres 2011 ROK2012-07-02 do dziś
9data złożenia 18.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-20 do dziś
10data złożenia 05.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
11data złożenia 25.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
12data złożenia 30.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-04 do dziś
13data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-05 do dziś
14data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
15data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
16data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
17data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
18data złożenia 08.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-11-20 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-18 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
42008 R.2009-06-18 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
62010 R.2011-06-14 do dziś
72011 ROK2012-07-02 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-11-20 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-18 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
42008 R.2009-06-18 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
62010 R.2011-06-14 do dziś
72011 ROK2012-07-02 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów