NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „POLIMED” TKACZYŃSKI, MICHALAK, BUCZEK, SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000182221
Numer REGON: 532421126
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-09
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-11-03
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/8178/22/132]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2003-12-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „POLIMED” TKACZYŃSKI, MICHALAK, BUCZEK, SPÓŁKA PARTNERSKA2008-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE2003-12-09 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica ARMII KRAJOWEJ nr domu 7 kod pocztowy 45-071 poczta OPOLE kraj POLSKA 2008-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.11.2003 R., KN R. PALEJ W OPOLU, REP. A NR 11849/20032003-12-09 do dziś
208.01.2008 R., REP. A NR 178/2008, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, NOTARIUSZ RENATA PALEJ ZMIENIONO PAR. 1 PKT 2.2008-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. NazwiskoBUCZEK2003-12-09 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2003-12-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-09 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2003-12-09 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-12-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-09 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-12-09 do dziś
2
1. NazwiskoTKACZYŃSKI2003-12-09 do dziś
2. ImionaDARIUSZ BRONISŁAW2003-12-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-09 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2003-12-09 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-12-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-09 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-12-09 do dziś
3
1. NazwiskoMICHALAK2003-12-09 do dziś
2. ImionaALDONA2003-12-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-09 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2003-12-09 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-12-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-12-09 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-12-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-12-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY WSPÓLNIK, Z TYM ŻE PRZY CZYNNOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU MUSI SIĘ ON LEGITYMOWAĆ UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW PODJĘTĄ ZWYKŁĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW.2003-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2003-12-09 do dziś
2. ImionaALDONA2003-12-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZEK2003-12-09 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2003-12-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTKACZYŃSKI2003-12-09 do dziś
2. ImionaDARIUSZ BRONISŁAW2003-12-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2013-11-21 do dziś
286 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2013-11-21 do dziś
386 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2021-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-26 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów