„KJL CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000182212
Numer REGON: 015623057
Numer NIP: 5252286352
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2007-09-20
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/16996/7/658]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„KJL CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-12-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MICKIEWICZA nr domu 18 nr lokalu 42 kod pocztowy 01-517 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 18.11.2003 R. PRZED NOTARIUSZEM IWONĄ OKOŁOTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A-4885/2003;2003-12-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 CZERWCA 2006 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ IWONY OKOŁOTOWICZ W WARSZAWIE PRZY ALEI SOLIDARNOŚCI 75 LOK.36 PRZED NOTARIUSZEM IWONA OKOŁOTOWICZ, REPERTORIUM A NR 1891/2006, ZMIENIONO: § 2, § 7 UST. 1, UMOWY SPÓŁKI.2006-12-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKA2006-12-04 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA JÓZEFA2006-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW PO 500,00 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY NA SUMĘ 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2006-12-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-12-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKA2006-12-04 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA JÓZEFA2006-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-12-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-12-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAPIEJ2006-12-04 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW MAREK2006-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2006-12-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2003-12-11 do dziś
251 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2003-12-11 do dziś
351 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2003-12-11 do dziś
451 70 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2003-12-11 do dziś
551 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO2003-12-11 do dziś
652 27 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-12-11 do dziś
752 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2003-12-11 do dziś
852 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2003-12-11 do dziś
952 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2003-12-11 do dziś
1052 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2003-12-11 do dziś
1171 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2003-12-11 do dziś
1222 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2003-12-11 do dziś
1371 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2003-12-11 do dziś
1471 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2003-12-11 do dziś
1572 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2003-12-11 do dziś
1674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-12-11 do dziś
1774 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2003-12-11 do dziś
1852 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2003-12-11 do dziś
1963 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2003-12-11 do dziś
2051 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2003-12-11 do dziś
2122 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2003-12-11 do dziś
2222 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2003-12-11 do dziś
2318 22 PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2003-12-11 do dziś
2429 71 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2003-12-11 do dziś
2530 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2003-12-11 do dziś
2650 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-12-11 do dziś
2750 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-12-11 do dziś
2850 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-12-11 do dziś
2951 38 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, ŁĄCZNIE Z RYBAMI, SKORUPIAKAMI I MIĘCZAKAMI2003-12-11 do dziś
3031 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-12-04 do dziś
3172 3 PRZETWARZANIE DANYCH2006-12-04 do dziś
3272 4 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2006-12-04 do dziś
3372 60 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2006-12-04 do dziś
3492 32 DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2006-12-04 do dziś
3574 85 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2006-12-04 do dziś
3632 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM2006-12-04 do dziś
3745 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2006-12-04 do dziś
3845 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2006-12-04 do dziś
3974 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2006-12-04 do dziś
4074 7 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2006-12-04 do dziś
4174 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-12-04 do dziś
4272 1 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-12-04 do dziś
4372 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2006-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.02.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 10.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.02.2004 DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.02.2004 DO 31.12.20042005-05-20 do dziś
2data złożenia 24.11.2006 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-12-04 do dziś
3data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-12-04 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2005 DO 31.12.20052006-12-04 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów