SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUTNIK” W BOCHNI

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000182031
Numer REGON: 001258539
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-09
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2022-07-07
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/11356/22/400]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-12-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001258539 NIP 86800004622008-02-26 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUTNIK” W BOCHNI2003-12-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TARNOWIE nr w rejestrze I ARS XII 10892003-12-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BOCHEŃSKI gmina BOCHNIA miejscowość BOCHNIA2003-12-09 do dziś
2. Adresulica KAROLINA nr domu 7 kod pocztowy 32-700 poczta BOCHNIA 2003-12-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMHUTNIKBOCHNIA@GMAIL.COM2016-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130 CZERWCA 2003 R. UCHWAŁA NR 11/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW2003-12-09 do dziś
228 CZERWCA 2004 R. UCHWAŁA NR 11/2004 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW § 5 UST. 2, § 10 UST. 1, § 49 UST. 4, § 55 UST. 2, § 69 UST. 2, § 79 UST. 2, § 81, § 82 UST. 3, § 87 UST. 1 I 3, § 117 UST. 2, § 118 UST. 1, § 134 UST. 1, § 135, § 137 UST. 2, § 144 UST. 1, § 153 UST. 3, § 158 UST. 2, § 159 UST. 2, § 164 UST. 4, § 178.2004-10-13 do dziś
326.06.2006 R. -UCHWAŁA NR 18/2006 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW, ZMIANA -§ 2, § 3, § 6, § 11, § 12, § 16, § 18, § 21, § 26, § 30, § 32, § 36, § 39, § 49, § 51, § 55, § 56, § 60, § 63, § 65, § 67, § 70, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 79, § 85, § 86, § 88, § 89, § 92, § 93, § 94, § 95, § 96, § 97, § 102, § 108, § 110, § 118, § 120, § 128, § 134, § 135, § 137, § 138, § 139, § 141, § 144, § 153, § 157, § 158, § 159, § 160, § 163, § 164, § 165, § 166, § 167, § 169, § 174, PKT 9.4, (BRZMIENIE TYTUŁU JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ), ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY2006-08-25 do dziś
429 LISTOPADA 2007 R UCHWAŁA NR 7/2007 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW § 5, § 6, § 7, § 11, § 12, § 13, § 17A, § 19, § 20A, § 21, § 25, § 26, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 36A, § 36B, § 36C, § 36D, § 36E, § 36F, § 37, § 38, § 39, § 40, § 42, § 43, § 69, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 79, § 99, § 100, § 101, § 102, § 105, § 106, § 107, § 108, § 109, § 111, § 113, § 116, § 117, § 118, § 119, § 120, § 121, § 122, § 124, § 125, § 126, § 128, § 129, § 130, § 131, § 133, § 134, § 136, § 137, § 138, § 144, § 152A, § 153, § 153A, § 154, § 156, § 173, § 174,2008-02-26 do dziś
524.06.2014 R., ZMIANA § 11 UST. 1 PKT. 6, § 11 UST. 4, § 93 UST. 2 PKT. 3C, § 137 UST. 1, TYTUŁ PODROZDZIAŁU 9.2, § 153 UST. 10, § 153 UST. 10-1, § 153 UST. 14 PKT. 2, § 162 UST. 2 PKT. 2, § 1732014-12-15 do dziś
611.05.2016 R. - ZMIANA § 17 UST. 3 ORAZ § 173; - DODANIE PKT 1A W § 22 ORAZ PKT 11 W § 44; - SKREŚLENIE PKT 13 W § 312016-09-22 do dziś
702.08.2016R. ZMIANA § 5 UST. 1, § 21 UST. 1 PKT 2, § 1732017-02-09 do dziś
817.05.2017 R., UCHWAŁA NR 12/2017, ZMIENIONO: § 21 UST.1, § 44 UST.10 I § 173.2017-11-16 do dziś
929.05.2018R. ZMIENIONO CAŁĄ TREŚĆ STATUTU - DOTYCHCZASOWE PARAGRAFY OD 1 DO 174 ZASTĄPIONO NOWYMI2018-07-09 do dziś
1018.06.2019R. - ZMIANA STATUTU W PAR. 21 PKT 15,16, PAR. 39 UST. 11, PAR. 44 UST. 42019-10-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-12-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPISKORZ2021-11-18 do dziś
2. ImionaJOLANTA2021-11-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU - GŁÓWNA KSIĘGOWA2021-11-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-18 do dziś
21. NazwiskoKROCZEK2021-03-05 do dziś
2. ImionaROBERT2021-03-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTONIARZ2022-07-07 do dziś
2. ImionaDYMITR2022-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASIK2018-07-09 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2018-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUPCZYK2018-07-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoMATREJEK2021-03-05 do dziś
2. ImionaJACEK ADAM2021-03-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-05 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaA) PODPISYWANIE W ZASTĘPSTWIE DRUGIEGO CZŁONKA ZARZĄDU PRZELEWÓW BANKOWYCH, B) PROWADZENIE SPRAW CZŁONKOWSKICH SPÓŁDZIELNI, W TYM REJESTRU CZŁONKÓW, REJESTRU LOKALI, DLA KTÓRYCH ZAŁOŻONE SĄ KSIĘGI WIECZYSTE, C) PROWADZENIE TECZEK MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI, D) REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI W ZASTĘPSTWIE DRUGIEGO CZŁONKA ZARZĄDU W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZEKSZTAŁCANIEM LOKALI W ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ, E) KONTROLOWANIE ROZLICZEŃ Z MIESZKAŃCAMI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI I ROZLICZEŃ MEDIÓW, F) UZGADNIANIE Z WYKONAWCAMI ZAKRESU I SPOSOBU WYKONYWANIA PRAC REMONTOWO KONSERWACYJNYCH, PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW UMÓW, G) ORGANIZACJA PRZEGLĄDÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRAWA BUDOWLANEGO, H) DOKONYWANIE WPISÓW W KSIĄŻCE OBIEKTU BUDOWLANEGO, I) REPREZENTOWANIE ZARZĄDU WE WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI WŁADZY, ORGANIZACJAMI, INSTYTUCJAMI, PRZEDSIĘBIORCAMI, J) WSPÓŁPRACA Z ZARZĄDEM W ZAKRESIE PROWADZENIA KORESPONDENCJI, OPRACOWYWANIA DOKUMENTÓW SPÓŁDZIELNI.2021-03-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-08-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-08-06 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 06.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-21 do dziś
3data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-27 do dziś
4data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-13 do dziś
5data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-29 do dziś
6data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 31.12.20082009-08-18 do dziś
7data złożenia 10.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
8data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
9data złożenia 30.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-08 do dziś
10data złożenia 25.11.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-12-09 do dziś
11data złożenia 05.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
12data złożenia 08.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
13data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
14data złożenia 31.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
15data złożenia 07.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-07 do dziś
16data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
17data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
18data złożenia 24.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-24 do dziś
19data złożenia 15.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-27 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-13 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-29 do dziś
401.01.2008 31.12.20082009-08-18 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
601.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-08 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-12-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-07-27 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-13 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-29 do dziś
401.01.2008 31.12.20082009-08-18 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
601.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-08 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-12-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-24 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów