HERO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000181836
Numer REGON: 015601736
Numer NIP: 1231010016
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-10
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-11-23
Sygnatura akt[RDF/362242/21/529]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0156017362004-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość ANTONINÓW2004-12-14 do dziś
2. Adresulica MASZTOWA nr domu 51 kod pocztowy 05-503 poczta GŁOSKÓW 2004-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.11.2003 R. NOTARIUSZ BEATA ZDZIEBŁOWSKA-GIDIAN, KANCELARIA NOT. W PRUSZKOWIE REPERT. A 5729/20032003-12-10 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.11.2004 R., NOTARIUSZ BEATA ZDZIEBŁOWSKA-GIDIAN, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE, REP. A NR 5531/2004 ZMIANA PAR. 3, PAR. 5, PAR. 10 ZMIENIA BRZMIENIE I OTRZYMUJE OZNACZENIE 9, PARAGRAFY OD 11 DO 24 OTRZYMUJĄ OZNACZENIE OD 10 DO 23.2004-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPCZYŃSKI2003-12-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF SŁAWOMIR2003-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH2004-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-12-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2015-05-11 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WŁODZIMIERZ2015-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-05-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-11 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 40 TRANSPORT I SPEDYCJA, DZIAŁALNOŚĆ PRZEWOZOWA2003-12-10 do dziś
274 12 RACHUNKOWOŚĆ I KSIĘGOWOŚĆ2003-12-10 do dziś
363 12 PROWADZENIE SKŁADÓW AGENCJI MAGAZYNÓW CELNYCH, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2003-12-10 do dziś
463 21 PROWADZENIE PARKINGÓW I GARAŻY2003-12-10 do dziś
552 63 SPRZEDAŻ DRUKÓW I ZNACZKÓW SKARBOWYCH2003-12-10 do dziś
674 14 DORADZTWO CELNE2003-12-10 do dziś
767 20 POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE2003-12-10 do dziś
850 20 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW2003-12-10 do dziś
963 11 PRZEŁADUNKI TOWARÓW2003-12-10 do dziś
1072 20 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI2003-12-10 do dziś
1120 10 A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2004-12-14 do dziś
1201 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2004-12-14 do dziś
1302 01 A GOSPODARKA LEŚNA2004-12-14 do dziś
1402 01 B SZKÓŁKARSTWO LEŚNE2004-12-14 do dziś
1502 02 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2004-12-14 do dziś
1615 33 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW2004-12-14 do dziś
1728 40 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2004-12-14 do dziś
1828 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2004-12-14 do dziś
1951 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2004-12-14 do dziś
2020 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA2004-12-14 do dziś
2120 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2004-12-14 do dziś
2220 40 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2004-12-14 do dziś
2320 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2004-12-14 do dziś
2424 16 Z PRODUKCJA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2004-12-14 do dziś
2551 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2004-12-14 do dziś
2651 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2004-12-14 do dziś
2701 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI2004-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.10.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-12-04 do dziś
2data złożenia 06.07.2012 okres 20112012-07-16 do dziś
3data złożenia 30.06.2013 okres 20122013-07-11 do dziś
4data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
5data złożenia 07.07.2010 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
6data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
7data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
8data złożenia 11.10.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20192020-10-11 do dziś
9data złożenia 11.10.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-10-11 do dziś
10data złożenia 23.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-12-04 do dziś
21.01.2011 DO 31.12.20112012-07-16 do dziś
320122013-07-11 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-12-04 do dziś
21.01.2011 DO 31.12.20112012-07-16 do dziś
320122013-07-11 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów