„BONIVEST POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000181827
Numer REGON: 015639101
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2019-03-18
Sygnatura akt[RDF/993940/19/127]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONIVEST POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica DĄBROWSKIEGO nr domu 63 nr lokalu 1 kod pocztowy 02-561 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI -02.10.2003 R., ASESOR NOTARIALNY LUIZA ZIELIŃSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA PAWŁA BŁASZCZAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 24113/2003, ZMIANA -09.10.2003 R., ASESOR NOTARIALNY LUIZA ZIELIŃSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA PAWŁA BŁASZCZAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 24642/2003, ZMIANA PAR. 2, PAR. 18.2, PAR. 19.2.2003-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCENTRAL APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0128475892003-12-11 do dziś
4. Numer KRS0000140119 2003-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2003-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-12-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIJANOWSKI2008-01-09 do dziś
2. ImionaWALDEMAR BRONISŁAW2008-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-01-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-01-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEJSNER2003-12-11 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MAŁGORZATA2003-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-11 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoCIEPLIŃSKI2003-12-11 do dziś
2. ImionaMAREK WOJCIECH2003-12-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-11 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2003-12-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy192 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2003-12-11 do dziś
264 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA2003-12-11 do dziś
364 20 D RADIOKOMUNIKACJA2003-12-11 do dziś
464 20 G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE2003-12-11 do dziś
574 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2003-12-11 do dziś
652 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-12-11 do dziś
751 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2003-12-11 do dziś
874 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-12-11 do dziś
974 40 Z REKLAMA2003-12-11 do dziś
1074 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2003-12-11 do dziś
1192 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2003-12-11 do dziś
1292 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2003-12-11 do dziś
1392 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2003-12-11 do dziś
1474 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2003-12-11 do dziś
1574 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-28 do dziś
2data złożenia 11.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-05 do dziś
3data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-03 do dziś
4data złożenia 19.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-20 do dziś
5data złożenia 02.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
6data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-03 do dziś
7data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
8data złożenia 18.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-28 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-05 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-03 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-08-20 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-03 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-28 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-05 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-03 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-08-20 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów