SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA W CHOROSZCZY

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000181570
Numer REGON: 000482973
Numer NIP: 5420000363
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-05
Ostatni wpis Nr wpisu54Data dokonania wpisu2022-09-13
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/8269/22/313]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-12-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004829732003-12-05 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W CHOROSZCZY2003-12-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 1202003-12-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina CHOROSZCZ miejscowość CHOROSZCZ2003-12-05 do dziś
2. Adresulica POWSTANIA STYCZNIOWEGO nr domu 6 D kod pocztowy 16-070 poczta CHOROSZCZ 2003-12-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.03.1965 R.2003-12-05 do dziś
219.03.2004 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2004-04-20 do dziś
308.06.2005 R. ZMIENIONO § 10 PKT 5, § 25 PKT 6, SKREŚLONO PKT 3 W § 692005-07-11 do dziś
427.06.2006 R. W § 9 PKT 7 ZMIENIONO PPKT D), E), F), DODANO PPKT G), ZMIENIONO § 17 UST. 2, UST. 3, § 18 UST. 2, UST. 3, § 20 UST. 1, W § 24 SKREŚLONO UST. 6, W § 29 DODANO UST. 3, ZMIENIONO § 34, W § 35 SKREŚLONO UST. 2, ZMIENIONO UST. 4, DODANO UST. 5, W § 36 DODANO PKT 19, ZMIENIONO § 46 UST. 4, W § 60 DODANO UST. 1A, ZMIENIONO UST. 4, UST. 5, DODANO UST. 5A, ZMIENIONO UST. 7, DODANO UST. 7A, W § 62 ZMIENIONO UST. 7, SKREŚLONO UST. 8, ZMIENIONO § 72, § 81 UST. 1 PKT 5, UST. 3, § 84 UST. 1, UST. 3, § 85, § 872006-08-22 do dziś
527.11.2007 R. -UCHWALONO NOWY STATUT2008-02-13 do dziś
623.09.2010 R. W § 19 DODANO UST. 3, W § 37 UST. 1 SKREŚLONO PKT 16, W § 48 ZMIENIONO UST. 4, DODANO UST. 4A, ZMIENIONO UST. 5, ZMIENIONO § 57 UST. 2, § 64 UST. 13, W § 64 DODANO UST. 13A, W § 66 SKREŚLONO UST. 3, DODANO UST. 4A, DODANO UST. 72010-11-30 do dziś
729.06.2012 R. W § 14 SKREŚLONO PKT 3, PKT 6, DODANO § 14A2012-11-21 do dziś
824.06.2016 R. - UCHWALONO JEDNOLITY TEKST STATUTU2016-11-09 do dziś
923.06.2017 R. ZMIENIONO § 9,§ 23,§ 302017-10-13 do dziś
1022.06.2018 R. - UCHWALONO JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI2018-08-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-12-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2003-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJAKUBOWSKI2021-04-21 do dziś
2. ImionaADAM2021-04-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-21 do dziś
21. NazwiskoPOPKO2015-11-04 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2015-11-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2015-11-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-04 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2004-08-13 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-13 do dziś
41. NazwiskoWERPACHOWSKI2004-02-24 do dziś
2. ImionaMAREK2004-02-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA2004-02-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASZCZUK2022-09-13 do dziś
2. ImionaEWA2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKÓŁ2022-09-13 do dziś
2. ImionaMAREK2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSAKOWSKA KALATA2022-09-13 do dziś
2. ImionaIRENA2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASZKIEWICZ2022-09-13 do dziś
2. ImionaMONIKA2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2022-09-13 do dziś
2. ImionaJACEK2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-13 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaJENIEC KARDASZ2022-09-13 do dziś
2. ImionaIZABELA2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-13 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPŁAWSKI2018-08-20 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-20 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJKOWSKI2018-08-20 do dziś
2. ImionaMACIEJ2018-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-20 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMAŃCZUK2018-08-20 do dziś
2. ImionaJAN2018-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoTOCZYDŁOWSKA2021-10-05 do dziś
2. ImionaANNA2021-10-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-05 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI2021-10-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-11-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-11-09 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-11-09 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-11-09 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2016-11-09 do dziś
590 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2016-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 24.11.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-12-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 11.08.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 ROK2004-08-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-11 do dziś
4data złożenia 24.07.2006 okres 2005 ROK2006-08-22 do dziś
5data złożenia 12.07.2007 okres 2006 ROK2007-07-30 do dziś
6data złożenia 04.08.2008 okres 2007 ROK2008-08-27 do dziś
7data złożenia 31.07.2009 okres 2008 ROK2009-09-07 do dziś
8data złożenia 16.07.2010 okres 2009 ROK2010-07-28 do dziś
9data złożenia 29.09.2011 okres 2010 ROK2011-10-10 do dziś
10data złożenia 04.11.2012 okres 2011 ROK2012-11-21 do dziś
11data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-10 do dziś
12data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-10 do dziś
13data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
14data złożenia 18.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
15data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
16data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
17data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18data złożenia 18.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-18 do dziś
19data złożenia 18.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
20data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-08-13 do dziś
22005 ROK2006-08-22 do dziś
32006 ROK2007-07-30 do dziś
42007 ROK2008-08-27 do dziś
52008 ROK2009-09-07 do dziś
62009 ROK2010-07-28 do dziś
72010 ROK2011-10-10 do dziś
82011 ROK2012-11-21 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-01 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-01 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-12-05 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-08-13 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-11 do dziś
42005 ROK2006-08-22 do dziś
52006 ROK2007-07-30 do dziś
62007 ROK2008-08-27 do dziś
72008 ROK2009-09-07 do dziś
82009 ROK2010-07-28 do dziś
92010 ROK2011-10-10 do dziś
102011 ROK2012-11-21 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-10 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-10 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-18 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów