„A & R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000181340
Numer REGON: 192995650
Numer NIP: 6040009950
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-12-05
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/20784/23/904]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP1929956502006-09-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A & R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI miejscowość ROTMANKA2003-12-01 do dziś
2. Adresulica ALEJA PIŁSUDSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy 83-110 poczta STRASZYN kraj POLSKA 2003-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 30-10-2003 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA WITOLDA OGIEGŁO Z KANCELARII WITOLDA OGIEGŁO W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 7528/20032003-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2003-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDADOS2003-12-01 do dziś
2. ImionaEWA JANINA2003-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2015-06-16 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-06-16 do dziś
355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2015-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.09.2006 okres 28.04.2004 -31.12.20042006-09-26 do dziś
2data złożenia 10.10.2008 okres 01.01.2005-31.12.20052008-11-17 do dziś
3data złożenia 10.10.2008 okres 01.01.2006-31.12.20062008-11-17 do dziś
4data złożenia 10.10.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-11-17 do dziś
5data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-21 do dziś
6data złożenia 31.03.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-04-07 do dziś
7data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
8data złożenia 17.06.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-08-30 do dziś
9data złożenia 17.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego128.04.2004 -31.12.20042006-09-26 do dziś
201.01.2005-31.12.20052008-11-17 do dziś
301.01.2006-31.12.20062008-11-17 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-11-17 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-21 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092011-04-07 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112013-08-30 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu128.04.2004 -31.12.20042006-09-26 do dziś
201.01.2005-31.12.20052008-11-17 do dziś
301.01.2006-31.12.20062008-11-17 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-11-17 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-21 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092011-04-07 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112013-08-30 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2023-11-142023-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-05-312021-07-20 do dziś