SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LEGBUD”

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000181044
Numer REGON: 001342441
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-12-22
Sygnatura akt[RDF/273183/20/958]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-11-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013424412003-11-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LEGBUD”2003-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LEGNICY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 8302003-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. LEGNICA gmina M. LEGNICA miejscowość LEGNICA2003-11-25 do dziś
2. Adresulica GWIEZDNA nr domu 8 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA 2003-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.11.1986 R.2003-11-25 do dziś
225.06.2004 R.- UCHYLONO DOTYCHCZASOWY STATUT I UCHWALONO NOWY STATUT2004-10-20 do dziś
321.11.2007 R. -ZMIANA § 22 UST. 2 STATUTU2008-02-20 do dziś
402.07.2008 R. -UCHYLONO DOTYCHCZASOWY STATUT I UCHWALONO STATUT W NOWYM BRZMIENIU2008-07-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKRÓL2017-10-12 do dziś
2. ImionaHELENA2017-10-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-10-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-12 do dziś
21. NazwiskoIDCZAK2003-11-25 do dziś
2. ImionaJÓZEF WALENTY2003-11-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-11-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-11-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRĘBISZ2017-10-12 do dziś
2. ImionaPIOTR2017-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZARSZOŃ2017-10-12 do dziś
2. ImionaMARIA JOLANTA2017-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEREŃ2017-10-12 do dziś
2. ImionaZENON STANISŁAW2017-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 08.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-10-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
3data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-30 do dziś
4data złożenia 18.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-24 do dziś
5data złożenia 26.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
6data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-03 do dziś
7data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
8data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-25 do dziś
9data złożenia 30.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
10data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-17 do dziś
11data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
12data złożenia 10.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-13 do dziś
13data złożenia 23.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
14data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
15data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
16data złożenia 22.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-30 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-24 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-03 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-25 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-17 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-13 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-10-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-30 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-24 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-03 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-25 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-17 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów