SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BARTEK” W STARYM BARTKOWIE

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000180875
Numer REGON: 710306301
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-07-07
Sygnatura akt[RDF/526979/23/537]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-11-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 710306301 NIP 82113761892010-02-15 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BARTEK” W STARYM BARTKOWIE2003-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SIEDLCACH V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze ARS 16772003-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIEDLECKI gmina KORCZEW miejscowość BARTKÓW STARY2003-11-28 do dziś
2. Adresnr domu 48 kod pocztowy 08-108 poczta KORCZEW 2003-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.07.1994 R.2003-11-28 do dziś
214.06.2018 ZMIENIONO: PAR.2 UST.4; PAR.3 UST.1; PAR.4 UST.1, 2, 3; PAR.6 UST.3; PAR.7 UST.5; PAR.8; PAR.16 UST.1,2,3,4,5; PAR.21 UST.1, 2; PAR.23 UST.1, 2, 3; PAR.24 UST.3; PAR.28 UST.2;P PAR.36 UST.1; PAR.40 DODANO: PAR.6 UST.8; PAR.7 UST.6, 7; PAR.21 UST.5; PAR.28 UST.3 PKT D/; PAR.32 UST.13; PAR.36.1 UST. 1, 2; PAR.36.2 UST.1, 2, 3; PAR.36.3 UST.1, 2 USUNIĘTO: PAR.5; PAR.7 UST.2; ROZDZIAŁ V; PAR.9; ROZDZIAŁ VI; PAR.10; PAR.17; PAR.19.2018-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2003-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTARAPATA2015-12-21 do dziś
2. ImionaDOROTA2015-12-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-12-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-21 do dziś
21. NazwiskoCHACIŃSKA2014-11-27 do dziś
2. ImionaIWONA2014-11-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-11-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-11-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOŁÓG2010-02-15 do dziś
2. ImionaBOŻENA2010-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILUK2010-02-15 do dziś
2. ImionaHENRYK2010-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILUK2010-02-15 do dziś
2. ImionaJOANNA2010-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOGOSJAN2010-02-15 do dziś
2. ImionaEDYTA2010-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-15 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERZBICKI2003-11-28 do dziś
2. ImionaADAM2003-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z CELEM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEST ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH I INNYCH POTRZEB CZŁONKÓW ORAZ ICH RODZIN2015-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
2data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
3data złożenia 15.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-15 do dziś
4data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
5data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
6data złożenia 07.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów