„SANTOR EXPORT IMPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000180825
Numer REGON: 015614213
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2016-02-04
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/41791/15/112]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-11-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015614213 NIP 53422435472007-11-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„SANTOR EXPORT IMPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2015-03-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE kraj POLSKA 2016-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REP. A NR 10432/2003 SPORZĄDZONY DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2003 R. PRZED NOTARIUSZEM RYSZARDEM DOMŻAŁEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W RASZYNIE PRZY AL. KRAKOWSKIEJ 292003-11-25 do dziś
218 LISTOPADA 2005 R./REPERTORIUM A NR 5506/2005/ NOTARIUSZ RYSZARD DOMŻAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA RYSZARDA DOMŻAŁA, AL. KRAKOWSKA 94, 00-090 RASZYN, ZMIANY PAR. 7, 8, 11, 19 UST. 3.2006-03-13 do dziś
317 GRUDNIA 2009 R., REPERTORIUM A NR 12210/09, NOTARIUSZ RYSZARD DOMŻAŁ W RASZYNIE ZMIANA PAR. 7, PAR. 112010-02-17 do dziś
418.01.2013R., NOTARIUSZ RYSZARD DOMŻAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W RASZYNIE AL.KRAKOWSKA 29, 05-090 RASZYN, REPERTORIUM A NR 473/2013 - ZMIANA PAR.2, PAR.8, PAR.11 I PAR.12 UST.1; PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2013-06-10 do dziś
513 STYCZNIA 2015 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 174/2015, NOTARIUSZ JAROSŁAW BECH, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH PRZY ULICY KOZIEJ 3, ZMIENIONE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI: PARAGRAF 3, PARAGRAF 2.2015-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-11-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIUBAUSKAS2015-03-13 do dziś
2. ImionaARTURAS2015-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały309 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 89.610 ZŁOTYCH2015-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-03-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego89610,00 ZŁ2013-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12090000,00 ZŁ2006-03-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO POSIADA ON WYŁĄCZNE PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU POWOŁANIA WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ: PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2006-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIUBAUSKAS2015-03-13 do dziś
2. ImionaARTURAS2015-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2015-03-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 11 Z PRODUKCJA OPON I DĘTEK Z GUMY; BIEŻNIKOWANIE I REGENEROWANIE OPON Z GUMY2015-03-13 do dziś
233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2015-03-13 do dziś
345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2015-03-13 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-03-13 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-03-13 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-03-13 do dziś
742 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-03-13 do dziś
849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-03-13 do dziś
952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-03-13 do dziś
1073 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.10.2007 okres 1 STYCZNIA -31 GRUDNIA 2006 R.2007-11-07 do dziś
2data złożenia 15.09.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 -31 GRUDNIA 20072008-10-14 do dziś
3data złożenia 15.10.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-23 do dziś
4data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
5data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
6data złożenia 09.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
7data złożenia 29.01.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA -31 GRUDNIA 2006 R.2007-11-07 do dziś
21 STYCZNIA 2007 -31 GRUDNIA 20072008-10-14 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-10-23 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 STYCZNIA 2007 -31 GRUDNIA 20072008-10-14 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-10-23 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów