SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANYCH W JAROSŁAWIU W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000179629
Numer REGON: 001011520
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-04-12
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/4457/22/108]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-11-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010115202003-11-15 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANYCH W JAROSŁAWIU W LIKWIDACJI2012-01-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY W PRZEMYŚLU nr w rejestrze 1262003-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JAROSŁAWSKI gmina JAROSŁAW miejscowość JAROSŁAW2007-10-04 do dziś
2. Adresmiejscowość JAROSŁAW ulica GOTTFRIEDA nr domu 3 kod pocztowy 37-500 poczta JAROSŁAW kraj POLSKA 2007-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.06.1995 R. 05.06.2003 R.2003-11-15 do dziś
231.05.2006 R. ZMIANA § 1 PKT 1 ORAZ § 1 PKT 2 STATUTU SPÓŁDZIELNI2007-10-04 do dziś
330.11.2007 R. -UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO STATUTU W CAŁOŚCI I PRZYJĘCIE TEKSTU NOWEGO STATUTU.2008-05-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAŁAJ2011-03-03 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2011-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2011-03-03 do dziś
2. ImionaWITOLD2011-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCHYRA2011-03-03 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2011-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPA2011-03-03 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2011-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-03 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOŁEĆ2008-10-06 do dziś
2. ImionaMARIA ANNA2008-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoKOZAR2008-10-06 do dziś
2. ImionaHALINA2008-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-10-06 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwa1. ZAKRES PEŁNOMOCNICTWA: REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI W SPRAWACH DOTYCZACYCH FINANSÓW SPÓŁDZIELNI WOBEC URZĘDÓW, BANKÓW I INNYCH PODMIOTÓW -PODPISYWANIE WRAZ ZCZŁONKIEM ZARZĄDU WSZELKIEGO RODZAJU UMÓW, DOKUMENTÓW I ROZLICZEŃ FINANSOWYCH -PODPISYWANIE DOKUMENTACJI I KORESPONDENCJI DOT. SPRAW FINANSOWYCH 2. Z ZAKRESU PEŁNOMOCNICTWA WYŁĄCZA SIĘ SPRAWY OKREŚLONE W § 86 UST. 2 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2008-10-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2022-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-08-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.- 31.12.2004 R. data złożenia 12.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20042005-09-19 do dziś
3data złożenia 14.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
4data złożenia 22.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
5data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
6data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
7data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
8data złożenia 21.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-30 do dziś
9data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-31 do dziś
10data złożenia 25.09.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-03 do dziś
11data złożenia 07.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-20 do dziś
12data złożenia 27.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-11 do dziś
13data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
14data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
15data złożenia 27.11.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-11-27 do dziś
16data złożenia 27.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-27 do dziś
17data złożenia 27.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-30 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-31 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-10-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-08-16 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
701.04.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-31 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-10-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji18.10.2011 R. UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI BUDOWLANYCH2012-01-13 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2012-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARNAWSKI2012-01-13 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ROBERT2012-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów