MDH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-12 godz. 13:41:39
Numer KRS: 0000179592
Numer REGON: 472253652
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2021-03-18
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/4251/21/497]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-11-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP4722536522003-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMDH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-05-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY W ŁODZI nr w rejestrze 74002003-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2003-11-14 do dziś
2. Adresulica TYMIENIECKIGO nr domu 22/24 kod pocztowy 90-349 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2003-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) AKT ZAŁOŻYCIELSKI Z DNIA 18.09.1999 KANC. NOT. Z.KRÓL -REP. A NR 5584/99 2) DNIA 24.07.2003: ZMIANA UMOWY § 7 UST 1; § 17 UST 1; § 19 UST 3; SŁOWA „KODEKS HANDLOWY” ZMIENIONO NA „KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH” KANC. NOT. MAŁGORZATY Z.KRÓL -REP. A NR 6029/20032003-11-14 do dziś
2AKT NOT. Z DNIA 04.09.2006 R, REP. A NR 6797/2006, NOT. MAŁGORZATA Z. KRÓL, KN W ŁODZI -ZMIANA § § 8, 10 UMOWY SPÓŁKI2007-01-05 do dziś
327.03.2007 R. REPERTORIUM A NR 2776/2007 NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z. KRÓL KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI ZMIENIONO § 2.2007-05-07 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.10.2007 R., REP. A NR 10351/2007, NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z. KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO-§ 14, § 17, § 18 UST. 2, DODANO § 16A, USUNIĘTO W § 16 UST. 4 I 7.2007-11-26 do dziś
520.02.2008 R., REPERTORIUM A NR 2112/2008 NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z. KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO: § 16 A UST 3 W PKT B); C); E), § 18 UST 2.2008-03-26 do dziś
619.05.2009 R., REP. A NR 5192/2009, NOTARIUSZ M.Z. KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO: § 8, § 16 A UST. 1, § 16 A UST. 4 UMOWY SPÓŁKI2009-09-15 do dziś
712.03.2010 R. REPERTORIUM A NR 3153/2010 ASESOR NOTARIALNY P. KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA M.Z. KRÓL W ŁODZI -ZMIENIONA UCHWAŁĄ NR 1 Z DNIA 09.04.2010 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z. KRÓL REPERTORIUIM A NR 3994/2010; ZMIENIONO PARAGRAF 72010-04-23 do dziś
8AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 22.09.2014 R. REP. A NR 6336/2014, NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z.KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO § 16 A, § 17 I § 18 ORAZ W CAŁYM AKCIE ZAŁOŻYCIELSKIM W OZNACZENIU SPÓŁKI „FIRMA ORTOPEDYCZNA MEDORT SPÓŁKA AKCYJNA” LUB „FIRMA ORTOPEDYCZNA S.A.” SKREŚLONO Z NAZWY SŁOWA „FIRMA ORTOPEDYCZNA”.2014-10-20 do dziś
929.04.2016 R., NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 991/2016 DODANO § 15 A2016-06-09 do dziś
10AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 CZERWCA 2017 R., REPERTORIUM A NR 1918/2017, NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § 15A2017-08-10 do dziś
1115 MAJA 2020R. REP A NR 2136/2020 NOTARIUSZ PIOTR KRÓL- KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI ZMIENIONO CAŁY TEKST UMOWY SPÓŁKI (§ 1-21) 23.07.2020R. REP A NR 4926/2020 NOTARIUSZ PIOTR KRÓL-ZMIENIONO § 8 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2020-08-03 do dziś
1228.01.2021 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ K.GUSTA, REPERTORIUM A NR 400/2021, ZMIANA § 8 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2021-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-11-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEYRA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON4716840252020-08-03 do dziś
4. Numer KRS0000841086 2020-08-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6 907 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 907 000,00 ZŁOTYCH2021-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-08-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego7940000,00 ZŁ2021-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1500000,00 ZŁ2021-03-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI JEDNAK ŁĄCZNA WARTOŚĆ NABYWANEGO PRAWA ALBO ZOBOWIĄZANIA ZACIĄGANEGO DANĄ CZYNNOŚCIĄ NIE PRZEKRACZA KWOTY 50.000 ZŁOTYCH (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERAŁT2017-01-26 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2017-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2014-01-22 do dziś
2. ImionaANETTA2014-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACZYŃSKI2007-11-26 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2007-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoRÓZGA2014-01-22 do dziś
2. ImionaJAN2014-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-01-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-01-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 20 Z PRODUKCJA OBUWIA2010-04-23 do dziś
230 92 Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH2010-04-23 do dziś
333 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-04-23 do dziś
446 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2010-04-23 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-04-23 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-04-23 do dziś
732 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2016-06-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-08-03 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-08-03 do dziś
377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 20.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
3data złożenia 22.08.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-29 do dziś
4data złożenia 24.09.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-28 do dziś
5data złożenia 03.09.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-01 do dziś
6data złożenia 24.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-15 do dziś
7data złożenia 18.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-09 do dziś
8data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
9data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
10data złożenia 17.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-09 do dziś
11data złożenia 22.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
12data złożenia 31.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
13data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
14data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
15data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
16data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
17data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-29 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-28 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-01 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-15 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-09 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-29 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-28 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-01 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-15 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-09 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-09 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-29 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-09-28 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-01 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-15 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-09 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-09 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2013-07-12 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NA PODSTAWIE ART. 492 PAR.1 PKT 1 K.S.H., TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI WELLAND MEDICAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI NA SPÓŁKĘ MDH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI (POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE).2013-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2020-12-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W DRODZE PRZEJĘCIA PRZEZ MDH SP. Z O.O. SPÓŁKI „MTB POLAND” SP. Z O.O. W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 492 § 1 PKT 1 KSH Z UWZGLĘDNIENIEM ART. 515 § 1 KSH I ART. 516 § 6 KSH TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU „MTB POLAND” SP. Z O.O. NA MDH SP. Z O.O. BEZ PODWYŻSZANIA JEJ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „MTB POLAND” SP. Z O.O. Z DNIA 17.09.2020 R., REP. A NR 6501/2020, NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI.2020-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów