WARSAW CONSULTANTS OSOWSKI DRZAŁ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000179526
Numer REGON: 015622017
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2011-05-13
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/6724/11/383]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWARSAW CONSULTANTS OSOWSKI DRZAŁ SPÓŁKA JAWNA2011-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-11-14 do dziś
2. Adresulica LEGIONOWA nr domu 31 A kod pocztowy 01-301 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.09.2003 R. -UMOWA SPÓŁKA JAWNEJ 29.10.2003 R. -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2003-11-14 do dziś
22 GRUDNIA 2003 -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ 19 GRUDNIA 2003 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2003-12-30 do dziś
3UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 20.02.2011 ROKU -ZMIANA § 1 PKT 2, § 1 PKT 3, § 10 UMOWY SPÓŁKI2011-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSOWSKI2003-11-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ TOMASZ2003-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2003-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-11-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZAŁ2003-11-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ ADAM2003-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2003-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-11-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2003-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSOWSKI2003-11-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ TOMASZ2003-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZAŁ2003-11-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ ADAM2003-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2003-11-14 do dziś
274 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-11-14 do dziś
374 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-11-14 do dziś
474 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2003-11-14 do dziś
574 40 Z REKLAMA2003-11-14 do dziś
670 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-11-14 do dziś
774 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2003-11-14 do dziś
874 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2003-11-14 do dziś
992 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2003-11-14 do dziś
1093 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-11-14 do dziś
1122 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2003-11-14 do dziś
1222 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA2003-11-14 do dziś
1355 30 A RESTAURACJE2003-11-14 do dziś
1455 40 Z BARY2003-11-14 do dziś
1565 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-11-14 do dziś
1667 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-11-14 do dziś
1772 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2003-11-14 do dziś
1874 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2003-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów