„EXEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000179359
Numer REGON: 012555119
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2006-10-25
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/32310/6/805]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-11-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0125551192003-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 302202003-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-11-14 do dziś
2. Adresulica PL. CZERWCA 1976 nr domu 3 nr lokalu 123 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA 2004-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DN. 25.11.1991 R. -NOTARIUSZ MIROSŁAWA STACHYRA, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 8037/91; ZMIANA §§ 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 19; TEKST JEDNOLITY Z DN. 02.10.2003 R. -NOTARIUSZ GRZEGORZ KUZARA, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 1387/2003;2003-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-11-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASIERB2003-11-14 do dziś
2. ImionaJÓZEF2003-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ2003-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 PLN2003-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT2003-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASIERB2003-11-14 do dziś
2. ImionaJÓZEF2003-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASIERB2003-11-14 do dziś
2. ImionaANNA2003-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-14 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2003-11-14 do dziś
245 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2003-11-14 do dziś
351 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2003-11-14 do dziś
452 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-11-14 do dziś
563 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2003-11-14 do dziś
663 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2003-11-14 do dziś
767 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-11-14 do dziś
872 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2003-11-14 do dziś
972 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2003-11-14 do dziś
1072 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2003-11-14 do dziś
1172 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2003-11-14 do dziś
1222 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2003-11-14 do dziś
1374 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2003-11-14 do dziś
1474 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-11-14 do dziś
1574 40 Z REKLAMA2003-11-14 do dziś
1674 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2003-11-14 do dziś
1780 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-11-14 do dziś
1845 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-11-14 do dziś
1945 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2003-11-14 do dziś
2045 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2003-11-14 do dziś
2145 41 Z TYNKOWANIE2003-11-14 do dziś
2245 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2003-11-14 do dziś
2345 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2003-11-14 do dziś
2445 44 A MALOWANIE2003-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 03.11.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022004-01-21 do dziś
2data złożenia 25.09.2006 okres 01.01.2003 -31.12.20032006-10-25 do dziś
3data złożenia 25.09.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-10-25 do dziś
4data złożenia 25.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003 -31.12.20032006-10-25 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042006-10-25 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-10-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2003 -31.12.20032006-10-25 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042006-10-25 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów