EXACTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000179241
Numer REGON: 639804710
Numer NIP: 7772534633
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2019-07-16
Sygnatura akt[RDF/165102/19/896]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-11-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP6398047102003-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXACTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 140402003-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina MOSINA miejscowość MOSINA2004-09-01 do dziś
2. Adresulica TARGOWA nr domu 44 kod pocztowy 62-050 poczta MOSINA 2004-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuEXACTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W MOSINIE2003-11-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina MOSINA miejscowość MOSINA2003-11-14 do dziś
3. Adresulica TARGOWA nr domu 44 kod pocztowy 62-050 poczta MOSINA 2003-11-14 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 28 LIPCA 2000 ROKU REP. A NR 7781/2000 PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM KOWANDY W KANCELARII NOTARIALNEJ PIOTR KOWANDY NOTARIUSZ I ANDRZEJ ADAMSKI NOTARIUSZ S.C. W POZNANIU2003-11-14 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 LIPCA 2004 ROKU, NR REPERTORIUM 3732/2004 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA JABŁOŃSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. FREDRY 1/14. ZMIENIONO PARAGRAFY 3, 6, 11, 12, 13. DODANO PARAGRAFY 12 UST. 10 I 13 A.2004-09-01 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ WOJCIECH CENDROWSKI & JACEK KACZOROWSKI W DNIU 1 SIERPNIA 2007 ROKU, REP. A NR 19651/2007. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: § 7 UST. 1, § 7 UST. 3, § 7 UST. 5.2007-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-11-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2003-11-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARCIN2003-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 236.000,00 ZŁ2007-12-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego240000,00 ZŁ2007-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport180000,00 ZŁ2007-12-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2004-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2003-11-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARCIN2003-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPRZYBYLSKA2004-09-01 do dziś
2. ImionaLUCYNA2004-09-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-01 do dziś
21. NazwiskoZUCHORA2004-09-01 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2004-09-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-01 do dziś
31. NazwiskoNOWICKA2004-09-01 do dziś
2. ImionaJOANNA2004-09-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-06-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-06-09 do dziś
258 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2015-06-09 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-06-09 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-06-09 do dziś
558 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2015-06-09 do dziś
658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 24.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-11-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 10.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-09-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-08-08 do dziś
4data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
5data złożenia 07.11.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-20 do dziś
6data złożenia 13.08.2013 okres 01.01.2007R. - 31.12.2007R.2013-09-18 do dziś
7data złożenia 13.08.2013 okres 01.01.2008R. - 31.12.2008R.2013-09-18 do dziś
8data złożenia 13.08.2013 okres 01.01.2009R. - 31.12.2009R.2013-09-18 do dziś
9data złożenia 13.08.2013 okres 01.01.2010R. - 31.12.2010R.2013-09-18 do dziś
10data złożenia 13.08.2013 okres 01.01.2011R. - 31.12.2011R.2013-09-18 do dziś
11data złożenia 13.08.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-18 do dziś
12data złożenia 19.05.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-09 do dziś
13data złożenia 21.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-12 do dziś
14data złożenia 29.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-29 do dziś
15data złożenia 29.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-29 do dziś
16data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-05 do dziś
17data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-20 do dziś
301.01.2007R. - 31.12.2007R.2013-09-18 do dziś
401.01.2008R. - 31.12.2008R.2013-09-18 do dziś
501.01.2009R. - 31.12.2009R.2013-09-18 do dziś
601.01.2010R. - 31.12.2010R.2013-09-18 do dziś
701.01.2011R. - 31.12.2011R.2013-09-18 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-12 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-29 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-29 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-08-08 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-20 do dziś
401.01.2007R. - 31.12.2007R.2013-09-18 do dziś
501.01.2008R. - 31.12.2008R.2013-09-18 do dziś
601.01.2009R. - 31.12.2009R.2013-09-18 do dziś
701.01.2010R. - 31.12.2010R.2013-09-18 do dziś
801.01.2011R. - 31.12.2011R.2013-09-18 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-09 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-29 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-06-05 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów